Hös­ten – en ex­is­ten­si­ell kris i mini­for­mat …

” Var­för mås­te jag sit­ta still på lek­tio­nen?” ” Var­för mås­te vi gå upp så ti­digt?” ” Var­för mås­te jag ha strum­por på mig?”

Söndag (Aftonbladet) - - Välkommen -

Så här på höst­kan­ten ställs de på sin spets, frå­gor­na om li­vet. Den ex­is­ten­si­el­la kri­sen sker i mini­for­mat hem­ma vid köks­bor­det och i mitt in­stagram­flö­de, där en vän skri­ver: ”Som all­tid när se­mestern är slut får jag en livs­kris. Ska vi le­va så här? Träng­as på väg till job­bet? Äta job­ba so­va dö. Är det­ta verk­li­gen me­ning­en med li­vet?!”

Åter fylls ka­len­dern på, med jobb, för­äld­ra­mö­ten, ak­ti­vi­ti­ter. Än­då lik­nar da­gar­na varand­ra och på hel­gen är det svårt att min­nas ex­akt när jag gjor­de vad.

Kans­ke är det in­te så kons­tigt att det är i september som flest flyt­tar och/el­ler an­sö­ker om skils­mäs­sa. För många kom­mer tan­kar­na på för­änd­ring virv­lan­de med höst­lö­ven.

Det hän­der att jag ock­så dröm­mer om ett an­nat liv. Jag vet pre­cis hur det skul­le se ut: det ens­li­ga hu­set vid kan­ten av en åker, grus­vä­gar, jag och min topp­mo­der­na lap­top vid köks­bor­det, där jag skul­le skri­va in­tres­san­ta re­por­tage och än­då ha all tid i värl­den för bar­nen och ma­ken när de kom cyk­lan­de hem från sko­lan/job­bet.

I vec­kans tid­ning ger fle­ra män­ni­skor sin bild av hur li­vet bör va­ra. Hol­ly­wood­frun Sop­hie Prydz (si­dan 8) tyc­ker att man ba­ra ska ”maxa” och om man är miss­nöjd ska man gö­ra nå­got åt det ”jäk­ligt snabbt”. Ag­ne­ta Sjö­din (si­dan 58) har kli­vit av stress­tå­get och lå­tit ”hjär­tat lan­da”.

Mot min egen dröm finns fle­ra in­vänd­ning­ar (var i lan­det kan egent­li­gen barn som bor i ett ens­ligt hus läng­re cyk­la till sko­lan? Hur ska jag ha råd med lap­to­pen i den bist­ra verk­lig­he­ten som fri­lans­jour­na­list?) men för mig är det fak­tiskt in­te de som of­tast gör att jag kom­mer på and­ra tan­kar.

Ut­an det är mi­na kol­le­gor.

Jag in­ser att jag be­hö­ver män­ni­skor runt mig, som jag kan skrat­ta, vån­das och äl­ta till­sam­mans med. Det är vi bra på på Sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.