Nytt & ut­valt

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll -

Ett mått­ligt in­tag av kol­hyd­ra­ter ver­kar få dig att le­va läng­re än om du äter väl­digt li­te el­ler väl­digt myc­ket av nä­rings­äm­net. Det visar en ny ame­ri­kansk stu­die som pub­li­ce­rats i den me­di­cins­ka tid­skrif­ten Lan­cet. De som får 50–55 pro­cent av sin ener­gi från kol­hyd­ra­ter le­ver fy­ra år läng­re än de som krympt kol­hyd­ratin­ta­get till 30 pro­cent av det dag­li­ga ener­gi­in­ta­get, och drygt ett år läng­re än de som får 65 pro­cent av ener­gin från kol­hyd­ra­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.