Ma­le­na

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll -

Jag und­rar hur jag kan ha fått en svam­pin­fek­tion och hur jag ska gö­ra för att bli av med den? Jag är 63 år och har in­te haft sex se­dan min sam­bo dog för fem år se­dan. Jag kan in­te för­stå hur jag har kun­nat dra på mig en in­fek­tion så här ut­an att ha haft sex. ”Gu­nil­la”

Ma­le­na: Man mås­te in­te ha sam­lag för att ut­veck­la en va­gi­nal in­fek­tion. Svamp upp­trä­der när en or­ga­nism som nor­malt är in­ne i va­gi­nan för­ö­kar sig mer än van­ligt.

Om man tar an­ti­bi­o­ti­ka kan det va­ra or­sa­ken och den re­ak­tio­nen kan kom­ma vid vil­ken ål­der som helst oav­sett om man har sex el­ler in­te. Även lå­ga hal­ter av östro­gen kan in­ver­ka, slem­hin­nor­na blir då grad­vis tun­na­re av östro­gen­bris­ten och där­för lät­ta­re in­fek­te­ra­de. Om det är fal­let så kan du fö­re­byg­ga det med lo­kalt östro­gen så att slem­hin­nor­na blir mind­re sår­ba­ra.

Gu­nil­la und­rar hur hon kan ha fått en svam­pin­fek­tion ut­an att haft sex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.