”Jag har upp­täckt en dju­pa­re sex­u­ell käns­la.”

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll -

Jag har som sig­na­tu­ren ”Fe­mi­nist” ock­så haft sto­ra pro­blem med porr. Jag har där­för gått ige­nom en ”re­boot-pro­cess”. I un­ge­fär tre må­na­der la jag av med all porr­kon­sum­tion och för­sök­te tän­ka så li­te som möj­ligt på sex. Re­sul­ta­tet är att jag kun­de ha sex igen, samt att jag tit­tar myc­ket mind­re på porr och det har fak­tiskt lett till att jag har upp­täckt en dju­pa­re sex­u­ell käns­la. Nu när jag får ut­lös­ning är de star­ka­re och va­rar läng­re än ti­di­ga­re. ”Ax­el”

Ma­le­na: Över­kon­sum­tion av porr kan le­da till säm­re lust och gö­ra det svå­ra­re att nå or­gasm. Att gö­ra ett up­pe­håll är där­för en klok stra­te­gi som upp­munt­ras av sex­o­lo­ger.

Det finns in­ter­net­grup­per som NoFap där med­lem­mar­na har upp­täckt att det eg­na be­te­en­det kan va­ra själv­skad­ligt, och man ger tips och hjälp till and­ra. Men det kan gå till över­drif­ter, många med­lem­mar upp­munt­rar ock­så till att slu­ta ona­ne­ra. Men porr och ona­ni är oli­ka sa­ker. I Sve­ri­ge finns

www.porr­be­ro­en­de.nu som har en mer po­si­tiv in­ställ­ning till ona­ni nå­got jag hål­ler med om. För jag har haft sam­tal med män som fått erek­tions­pro­blem ef­ter att de tving­at sig att lå­ta bli sex­u­el­la ak­ti­vi­te­ter un­der en läng­re tid.

Alex slu­ta­de att tit­ta på porr och har nu upp­täckt en dju­pa­re sex­u­ell käns­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.