Du­bai-fa­vo­ri­ter

Söndag (Aftonbladet) - - Resa -

La Per­le

Det finns många sho­wer och upp­vis­ning­ar att väl­ja bland i Du­bai men det­ta är bland det häf­ti­gas­te jag sett. E no­tro­ligt li­ve fö­re­ställ­ning med 65 ar­tis­ter som ge­nom­för de mest häp­nads­väc­kan­de ak­ro­ba­tis­ka trick i vat­ten och up­pe i luf­ten. En show med en sto­ry men fram­för allt stunts som får en att tap­pa ha­kan.

Burj Kah­li­fa

Det­ta är ju re­dan en klas­si­ker. Värl­dens högs­ta bygg­nad, en skyskra­pa som är otro­li­ga 828 me­ter hög och har 164 vå­ning­ar. Jag har va­rit upp två gång­er och nu se­nast med bar­nen. Det är helt en­kelt ett mås­te. Så mäk­tigt. Jag tyc­ker det är som läck­rast här runt sol­ned­gång­en. Åk upp me­dan det än­nu är ljust och se so­len gå ner.

Du­bai fountains

När man åker till Burj Ka­lif­ha får man in­te mis­sa det­ta! Vid fo­ten av Burj Kah­li­fa, i an­slut­ning till The mall of Du­bai fin­ner man en väl­digt vac­ker board­walk och här hålls dag­li­gen ock­så en ko­re­o­gra­fe­rad fon­tän­vat­tenshow med mu­sik och ljus i sam­spel med vatt­net. Det är spek­ta­ku­lärt! Det är om­ta­lat och det är lätt att för­stå var­för. Man står längs vat­ten­kan­ten till­sam­mans med al­la and­ra och plöst­ligt drar det ba­ra i gång. Som att det plöts­ligt blir ny­årsaf­ton med de mest avan­ce­ra­de fyr­ver­ke­ri­er. Så känns det. Det är stor­sla­get, bom­bas­tiskt och väl­digt vac­kert! Swww. the­du­bai­mall.com/en/en­ter­tain-de­tail/the-du­bai-fountain-1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.