Ut­läggs­skan­da­len i eng­els­ka par­la­men­tet

Från di­kes­rens­ning till pi­a­no­stäm­ning – par­la­ments­le­da­mö­ter­na re­do­vi­sa­de ut­lägg för allt.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - 20 Skandaler Som Skakade Världen -

2009 ska­ka­des par­la­ments­hu­set i Eng­land av en skan­dal som av­slö­ja­de ett för­bluf­fan­de och ald­rig ti­di­ga­re skå­dat miss­bruk av par­la­men­tets re­do­vis­nings­sy­stem – de skyl­di­ga var inga mind­re än par­la­ments­le­da­mö­ter­na. Tack va­re en vis­sel­blå­sa­re med rätt kon­tak­ter och tid­ning­en Daily Te­le­graph fick all­män­he­ten lä­sa om par­la­ments­le­da­mö­ter som re­do­vi­sa­de ut­gif­ter för att få si­na di­ken ren­sa­de, bolån för hus de ald­rig ens ha­de bott i, och i ett fall till och med för en ma­kes por­no­gra­fis­ka fil­mer!

Tack va­re ett kom­pli­ce­rat och hem­ligt sy­stem för att re­do­vi­sa ut­gif­ter, som of­ta bygg­des på för­tro­en­de sna­ra­re än be­vis, ha­de par­la­men­ta­ri­ker tjä­nat ti­o­tu­sen­tals kro­nor på ut­gif­ter i si­na som­mar­­hus. En ut­red­ning kon­sta­te­ra­de att in­te al­la par­la­men­ta­ri­ker ha­de bru­tit mot reg­ler­na, men vis­sa ha­de gjort det med för­bluf­fan­de fräck­het när de kräv­de er­sätt­ning.

I följ­der­na av skan­da­len kros­sa­des fram­gångs­ri­ka kar­riä­rer och vis­sa par­la­men­ta­ri­ker stod in­för enor­ma åter­be­tal­ning­ar. La­bour­par­ti­ets mäk­ti­ga le­da­mot Bar­ba­ra Fol­lett blev åter­be­tal­nings­skyl­dig för den störs­ta sum­man av al­la. Hon fick ett krav på svind­lan­de 42 458 pund (mot­sva­ran­de cir­ka 470 000 kro­nor). Fol­lett häv­da­de att hon ha­de miss­för­stått sy­ste­met och in­te av­sikt­ligt miss­bru­kat det. Även om hen­nes åter­be­tal­ning var his­nan­de möt­te vis­sa and­ra ett myc­ket mer all­var­lig öde. Åtal väck­tes mot åt­ta par­la­men­ta­ri­ker i bå­da par­la­ments­hu­sen. Brot­ten sträck­te sig över från falsk re­do­vis­ning till för­falsk­ning. Al­la åt­ta be­fanns skyl­di­ga på ett fler­tal punk­ter och sju av dem fick fäng­el­se­straff. En­dast en und­kom fäng­el­se, på grund av sin psy­kis­ka ohäl­sa. Un­der de år som följ­de blev par­la­men­tets bok­fö­rings­sy­stem be­tyd­ligt strik­ta­re, men par­la­men­tets an­se­en­de var för all­tid ska­dat. För att in­te ta­la om par­la­men­ta­ri­ker­nas ryk­ten, oav­sett om de var skyl­di­ga till brott el­ler in­te.

SKAN­DAL 2 ”Åtal väck­tes mot åt­ta le­dar­mö­ter.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.