Un­der­kjols­af­fä­ren

Hem­ma­fru­ar­na i Washing­ton D.C. som ska­ka­de om he­la re­ge­ring­en.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - 20 Skandaler Som Skakade Världen -

När Andrew Jack­sons krigs­mi­nis­ter, John Ea­ton, gif­te sig med Peg­gy O’neill år 1829 splitt­ra­de ar­ga kvin­nor re­ge­ring­en.

Det ver­ka­de som att Peg­gy och John ha­de haft en affär som kanske ha­de dri­vit Peg­gys förs­ta ma­ke till själv­mord. Fru­ar­na till Ea­tons ka­bi­nett­med­lem­mar und­vek pa­ret och pre­si­den­tens fa­milj ha­de de­la­de me­ning­ar om den nya fru Ea­ton.

Så små­ning­om re­sul­te­ra­de den så kal­la­de un­der­kjols­af­fä­ren i att al­la ut­om en av Jack­sons ka­bi­nett­med­lem­mar av­gick, i ett för­sökt att få slut på tvis­ten. De som ha­de gått mot Ea­tons fick si­na kar­riä­rer för­stör­da, men för pa­ret blev äk­ten­ska­pet långt och lyck­ligt.

SKAN­DAL 14

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.