Ga­ry Con­dit

Utred­ning­en ef­ter en sak­nad prak­ti­kant av­slö­ja­de ett nät av be­drä­ge­ri­er.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - 20 Skandaler Som Skakade Världen -

2001 för­svann Chand­ra Le­vy, en po­li­tisk prak­ti­kant. Un­der utred­ning­ar frå­ga­de po­li­sen kon­gress­le­da­mo­ten Ga­ry Con­dit om ryk­tet om en affär mel­lan de två var sant. Con­dit för­ne­ka­de af­fä­ren vid fle­ra till­fäl­len men när spe­ku­la­tio­ner­na om Chand­ras öde in­ten­si­fi­e­ra­des var han tvung­en att er­kän­na att de två ha­de haft en affär.

Con­dit blev snart av­skri­ven i utred­ning­en kring Chand­ras för­svin­nan­de och ha­de ing­en roll i hen­nes even­tu­el­la öde, men hans väg­ran att av­slö­ja de­ras för­hål­lan­de blev slu­tet för hans po­li­tis­ka kar­riär. Tra­giskt nog hit­ta­des Chand­ra se­na­re mör­dad och brotts­ut­red­ning­en på­går fort­fa­ran­de.

SCAN­DAL 17

Con­dits oär­lig­het kos­ta­de ho­nom hans po­li­tis­ka kar­riär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.