Jim­my Sa­vi­le

En po­pu­lär un­der­hål­la­res död led­de till en mas­siv po­lis­ut­red­ning.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - 20 Skandaler Som Skakade Världen -

När Sir Jim­my Sa­vi­le dog 2011 hyl­la­des dj:n. Han ar­be­ta­de ock­så pas­sio­ne­rat med väl­gö­ren­het, var en tv-fa­vo­rit och vän till någ­ra myc­ket välan­sed­da namn. Mind­re än 12 må­na­der se­na­re ha­de hans namn bli­vit ner­smut­sat och var mitt up­pe i en ut­red­ning om an­kla­gel­ser om våld­täkt och sex­u­el­la över­grepp över he­la lan­det. De på­ståd­da brot­ten sas ha be­gåtts un­der fle­ra år­tion­den.

Fal­let har se­dan dess bli­vit ökänt och ett myc­ket stort an­tal of­fer har trätt fram för att be­rät­ta si­na histo­ri­er allt ef­tersom pub­li­ci­te­ten blev stör­re. När det fram­kom att BBC ha­de för­sökt tys­ta ner rap­por­ter om an­kla­gel­ser­na mot Sa­vi­le, som ha­de va­rit en le­dan­de per­son i fö­re­ta­gets un­der­håll­nings­land­skap, var det som att gju­ta ol­ja på el­den. Så små­ning­om var Jim­my Sa­vi­leskan­da­len den störs­ta sto­ryn i lan­det och än idag på­går utred­ning­en för att av­slö­ja över­grep­pens ex­ak­ta om­fatt­ning.

Sa­vi­le-fal­let be­lys­te an­kla­gel­ser om om­fat­tan­de makt­miss­bruk och choc­ka­de all­män­he­ten över om­fatt­ning­en av brot­ten och de an­sträng­ning­ar som gjorts för att täc­ka över dem. Det miss­tänks att Sa­vi­le för­grep sig på hund­ra­tals barn. Han ut­nytt­ja­de ut­satt­he­ten hos unga män­ni­skor som in­te skul­le bli trod­da om de träd­de fram. Många av dem käm­par fort­fa­ran­de för att kom­ma vi­da­re ef­ter si­na ve­der­mö­dor.

En gransk­ning av fal­let vi­sa­de att Sa­vi­le ha­de våld­ta­git och ut­nytt­jat fle­ra of­fer sex­u­ellt men känt sig sä­ker på att hans kän­dis­skap och of­fent­li­ga image skul­le skyd­da ho­nom från åtal. Fak­tum är att han fak­tiskt för­hör­des av po­li­sen ef­ter en an­kla­gel­se. Han fri­a­des från al­la miss­tan­kar och häv­da­de att de som an­kla­ga­de ho­nom gjor­de det för att tjä­na peng­ar.

An­kla­gel­ser­na mot Jim­my Sa­vi­le ska­ka­de na­tio­nen och drog ner ett av dess mest kän­da an­sik­ten i smut­sen. Idag, fle­ra år ef­ter hans död, fort­sät­ter nya of­fer att trä­da fram.

Det ver­kar myc­ket osan­no­likt att den verk­li­ga om­fatt­ning­en av Jim­my Sa­vi­les brott nå­gon­sin kom­mer att bli helt känt.

SKAN­DAL 20

Sa­vi­le är nu känd som en sex­brotts­ling, in­te som en un­der­hål­la­re.

Sa­vi­le var BBC en­ter­tain­ment s an­sik­te ut­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.