#Me­too i Sve­ri­ge

Den in­ter­na­tio­nel­la #me­too­kam­pan­jen har ock­så fått stort ge­nom­slag i Sve­ri­ge.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kändisskandaler Harvey Weinstein -

Ett upp­rop inom svensk film­in­du­stri med hash­ta­gen #tyst­nad­tag­ning star­ta­des av 456 kvinn­li­ga skå­de­spe­la­re, och har se­dan de­lats av fle­ra. Mer än 690 kvinn­li­ga sång­a­re har skri­vit un­der ett an­nat upp­rop un­der hash­ta­gen #vi­sjung­erut. Även ju­ris­ter har or­ga­ni­se­rat sig för att be­ly­sa pro­ble­met. Många vill de­la si­na per­son­li­ga histo­ri­er för att upp­märk­sam­ma hur ut­brett sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er är i de­ras bransch.

Även an­kla­gel­ser mot kän­da me­die­per­son­lig­he­ter som Af­ton­bla­dets jour­na­list Fred­rik Vir­ta­nen och Tv4-pro­fi­len Mar­tin Ti­mell har läm­nat dju­pa spår. Fred­rik Vir­ta­nen pe­ta­des från Af­ton­bla­dets le­dar­si­da och av­ske­dad från al­la si­na me­di­e­upp­drag ef­ter en po­li­san­mä­lan om våld­täkt, våld­täkts­för­sök, ofre­dan­de och olämp­ligt be­te­en­de mot kvin­nor. Han ne­ka­de till al­la an­kla­gel­ser, men er­kän­de att han ibland ”be­tett sig tölpigt och skit­stöv­ligt” för att han va­rit be­ro­en­de av dro­ger förr, men nu le­ver ett lugnt fa­mil­je­liv.

Ef­ter att en po­li­san­mä­lan gjor­des mot Mar­tin Ti­mell om en våld­täkt som ska ha skett på en jobb­fest 2008, tog TV4 ho­nom ur tjänst och ställ­de in det folk­kä­ra tv-pro­gram­met Änt­li­gen Hem­ma. Mar­tin Ti­mell sa att han fick fly lan­det på grund av all ne­ga­tiv upp­märk­sam­het och att al­la an­kla­gel­ser var lögner.

Skol­värl­den ram­ma­des ock­så när tje­jer från Umeås störs­ta gym­na­si­um gick ihop för att be­rät­ta om sys­te­ma­tis­ka tra­kas­se­ri­er.

Ock­så från spor­tens are­na har rös­ter hörts. Bå­de al­pin­stjär­nan An­ja Pär­son och Gu­nil­la Ax­én (fö­re det­ta chef på Svens­ka fot­boll­för­bun­det) be­rät­ta­de om hur de bli­vit taf­sa­de på i oli­ka sam­man­hang.

Sve­ri­ge är än­nu choc­kat av be­rät­tel­ser­na som kom­mit till ytan och var­je dag kom­mer nya av­slö­jan­den. Pro­ble­men kom­mer in­te att för­svin­na över en natt, men tyst­na­den har änt­li­gen bru­tits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.