Si­nat­ras brotts­re­gis­ter

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kändisskandaler Frank Sinatra -

BROTT: GATUSLAGSMÅL

Sinatra var ett spin­kigt barn känd för sin sång och sin nä­ra re­la­tion med sin mor, men se­na­re i li­vet häv­da­de han att han var in­blan­dad i myc­ket ung­doms­brotts­lig­het. Hans tän­der rät­ta­des till av en smoc­ka, in­te av en tand­lä­ka­re, och är­ret ovan­för hans nä­sa kom från en Cola­flas­ka han fick i an­sik­tet.

DOM

Sinatra gjor­de upp­le­vel­ser­na till en del av sin per­son­li­ga histo­ria och ka­rak­tär: en tuff grabb som ha­de växt upp på far­li­ga ga­tor.

BROTT: LANGNING

Fa­mil­jen Sinatra drev en bar un­der al­ko­hol­för­bu­det i USA, så il­le­ga­la ak­ti­vi­te­ter för att tjä­na peng­ar var van­li­ga. Frank väx­te upp bland gangs­ters och smugg­la­re. Det är svårt att tän­ka sig att Frank, mitt i allt, in­te hjälp­te sin far och si­na släk­ting­ar med sprit­le­ve­ran­ser åt­minsto­ne nå­gon gång.

DOM

Hans fa­milj ha­de pro­blem med po­li­sen ibland men Frank själv namn­gavs ald­rig och ba­ren fort­sat­te att va­ra en suc­cé.

BROTT: OTROHET

1938, in­nan han blev känd, er­tap­pa­des Sinatra i en käns­lig po­si­tion med en gift kvin­na i nor­ra New Jer­sey – hen­nes iden­ti­tet blev ald­rig känd. Det­ta är kanske in­te så för­vå­nan­de med tan­ke på hans ryk­te som kvin­no­karl, men på den ti­den var äk­ten­skaps­brott olag­ligt, så det var ett far­ligt spel.

DOM

Han kom un­dan med 500 dol­lar (mot­sva­ran­de 4 000 kro­nor) i bö­ter när åta­let las ner men be­höv­de po­se­ra för ett för­bry­tar­fo­to.

BROTT: UND­VEK\ MILITÄRTJÄNST

Sinatra und­vek värv­ning i den ame­ri­kans­ka ar­mén un­der and­ra världs­kri­get. Ett ihär­digt ryk­te sa att han mu­ta­de en lä­ka­re i New Jer­sey med 40 000 dol­lar för att bli olämp­lig­för­kla­rad. När hans kam­ra­ter åk­te för att stri­da för de al­li­e­ra­de styr­kor­na i Eu­ro­pa och Asi­en stan­na­de han hem­ma och lev­de ett bekvämt liv som su­per­stjär­na.

DOM

Fbi-do­ku­ment som släpp­tes 1998 av­slö­ja­de att Sinatra verk­li­gen ha­de bli­vit ne­kad på grund av en spräckt trummhin­na och ”psy­kisk in­sta­bi­li­tet”, men my­ten be­står.

BROTT: MISS­HAN­DEL

När Sinatra åt mid­dag på Ci­ro’s i Los Ang­e­les 1947 på­stås det att han slog jour­na­lis­ten Lee Mor­ti­mer. Det rap­por­te­ra­des att Mor­ti­mer gjor­de en an­märk­ning på Si­nat­ras ita­li­ens­ka på­brå och hans kopp­ling­ar till maf­fi­an när Sinatra gick för­bi Mor­ti­mers bord, och då fick han en smoc­ka.

DOM

Sinatra blev kal­lad till dom­stol, för­kla­ra­de sig oskyl­dig och släpp­tes mot bor­gen. Åta­let las ner in­nan rät­te­gång­en, det rap­por­te­ra­des att Sinatra be­ta­la­de 9 000 dol­lar (mot­sva­ran­de 72 000 kro­nor). Ryk­ten om att han av­gjor­de bråk med knyt­nä­var­na för­följ­de ho­nom ge­nom he­la kar­riä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.