Dra­ma­ti­se­ring av skan­da­len

Från scen till bio­duk, Pro­fu­mo har va­rit käl­la till in­spi­ra­tion.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Politiska Skandaler Profumoaffären -

Med en oe­mot­stånd­lig bland­ning av sex, spi­o­ner och sväng­an­de 60-tal har Pro­fu­mo-af­fä­ren allt som krävs för dra­ma­ti­se­ring. Långt ef­ter att dam­met lagt sig fick histo­ri­en ett nytt upp­sving i form av fil­men Scan­dal, som gjor­de stjär­nor av Jo­an­ne Whal­ley och Bridget Fon­da som Christi­ne och Man­dy. Ian Mc­kel­len spe­la­de en sti­lig Pro­fu­mo och John Hurt en sorg­lös men sår­bar Ward. Fil­men blev fram­gångs­rik men Pro­fu­mo-fa­mil­jen var in­te gla­da över att skan­da­len togs upp på nytt ef­ter så många år.

Hu­ge White­mo­res pjäs A Let­ter of Re­sig­na­tion från 1997 vi­sar skan­da­len från en an­nan vin­kel. I pjä­sen kom­mer gam­la min­nen upp till ytan för en gam­mal Macmil­lan. Oväl­kom­na min­nen om sin egen hust­rus för­kros­san­de af­fä­rer fle­ra år­tion­den ti­di­ga­re.

I Andrew Lloyd-web­bers mu­si­kal Step­hen Ward från 2013 blir Pro­fu­mo-skan­da­len åter­be­rät­tad på ett me­lo­di­öst sätt. Trots att den var kort­li­vad fick pro­duk­tio­nen en sam­ling glitt­ran­de re­cen­sio­ner när den slu­ta­de spe­las ef­ter ba­ra någ­ra må­na­der.

Slut­li­gen an­vän­de Wil­li­am Nichol­son Pro­fu­mos­kan­da­len som bak­grund till sin ro­man Reck­less från 2014. Ro­ma­nen ut­spe­lar sig över två de­cen­ni­er och blan­dar fak­ta och fik­tion i en värld där Nichol­sons ka­rak­tä­rer be­sö­ker Step­hen Wards fest på Cli­ve­den.

Med så­da­na gla­mo­rö­sa och tid­lö­sa in­gre­di­en­ser är det ba­ra en tids­frå­ga in­nan Pro­fu­mo-af­fä­ren in­spi­re­rar än­nu en ge­ne­ra­tion av kre­a­ti­va ar­tis­ter – och min­ne­na av skan­da­len ekar igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.