Slu­tet på ett fe­de­ralt ka­pi­tel

Det var and­ra gång­en ol­je­fäl­tet sål­des, men den­na gång mer lyc­ko­samt som tur är.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Politiska Skandaler Teapot Dome -

Trots sin för­där­va­de histo­ria lev­de ol­je­fäl­tet Teapot Dome vi­da­re. Ef­ter att plat­sen togs över av ener­gi­de­par­te­men­tet blev det hem till Rocky Mountain Oil­fi­eld Tes­ting Cen­ter, och an­vän­des för att tes­ta nya ol­je­pro­duk­tions­pro­ces­ser och tek­nik. En­ligt ener­gi­de­par­te­men­tet ha­de mar­ken un­der de 40 år som den ägts av sta­ten gett stats­kas­san 569 mil­jo­ner dol­lar (mot­sva­ran­de cir­ka 4,5 mil­jar­der kro­nor). 2013 bröt ny­he­ten ut om att de­par­te­men­tet ha­de re­kom­men­de­rat för kon­gres­sen att den skan­dalom­su­sa­de plat­sen skul­le säl­jas till den pri­va­ta sek­torn, för att fort­satt nytt­jas som ol­je­fält. De­par­te­men­tet an­ställ­de Den­ver-ba­se­ra­de Me­ag­her Ener­gy Ad­vi­sors för att hjäl­pa dem att säl­ja ol­je­fäl­tet, som vid den­na tid­punkt ha­de tömts på den mest lät­till­gäng­li­ga ol­jan. Ett an­buds­för­fa­ran­de ge­nom­för­des och blev klart i ok­to­ber 2014 och Teapot Dome sål­des till högst­bju­dan­de i ja­nu­a­ri 2015. Näs­tan ett år­hund­ra­de ef­ter skan­da­len sål­des mar­ken (nu mer känt som Na­val Petro­le­um Re­ser­ve #3), till Stran­ded Oil Re­sour­ces Cor­po­ra­tion för 45,2 mil­jo­ner dol­lar. En­ligt för­sälj­nings­vill­ko­ren över­läts ”drift och ägan­de av al­la NPR-3:S mi­ne­ral­rät­tig­he­ter” till­sam­mans med cir­ka 9 000 hek­tar mark norr om Casper, ome­del­bart till fö­re­ta­get. Fö­re­ta­get som var ett dot­ter­bo­lag till Al­leg­ha­ny Ca­pi­tal Cor­po­ra­tion, la­de sig högst av nio bud­gi­va­re och spe­ci­a­li­se­rar sig på för­bätt­rad ol­jeå­ter­vin­ning, el­ler på­fyll­ning av töm­da ol­je­fält med tek­ni­ker som in­vol­ve­rar in­jek­tion av kol­di­ox­id un­der mar­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.