Or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het

Ef­ter and­ra värls­kri­get bör­ja­de Hoover och FBI slå ner på brotts­lig­het av de sto­ra kri­mi­nel­la fa­mil­jer­na.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Politiska Skandaler J. Edgar Hoover -

Or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het var kon­stant när­va­ran­de i USA på 1920- och 1930-ta­let på grund av för­bu­det mot al­ko­hol. Det­ta gav upp­hov till kri­mi­nel­la nät­verk som drev svart­klub­bar och lang­a­de sprit i he­la lan­det. Re­ge­ring­en var be­grän­sad i det stöd den kun­de er­bju­da lo­kal brotts­be­kämp­ning på grund av bris­ten på na­tio­nel­la re­sur­ser. Hoover änd­ra­de det­ta ge­nom att lob­ba för mer fi­nan­sie­ring till FBI för att be­käm­pa fe­de­ra­la brott. Han gav sig ef­ter någ­ra av lan­dets mest ökän­da kri­mi­nel­la gäng, i syn­ner­het Dil­ling­er­bank­rå­nar­na i Mel­lan­väs­tern. Trots den upp­märk­sam­het som des­sa gri­pan­den fick fanns det ett an­tal hög­pro­fi­le­ra­de miss­lyc­kan­den un­der Hoovers led­ning.

Dil­ling­er lyc­ka­des fly många gång­er när FBI sa att de när­ma­de sig ho­nom. Till­vä­ga­gångs­sät­tet att ”skju­ta först, frå­ga sen” gjor­de ock­så att FBI ham­na­de i het­luf­ten, med an­kla­gel­ser om att Hoovers agen­ter var skjut­gla­da re­ge­rings­ban­di­ter.

Ef­ter and­ra världs­kri­get av­tog sprit­lang­an­det och brotts­fa­mil­jer som Costel­lo och Car­mi­ne bör­ja­de ta över spe­lan­det och svart­klub­bar­na i stör­re ame­ri­kans­ka stä­der. Hoover och FBI för­sök­te stänga ner dem ge­nom hem­li­ga över­vak­nings­o­pe­ra­tio­ner, in­fil­tre­ra brotts­nät­ver­ken och sän­ka dem från in­si­dan.

Gangs­tern Frank Costel­lo sas va­ra Hoovers vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.