Rys­ka drott­ning­ens äls­ka­re

Var Raspu­tins för­hål­lan­de med Alexandra rent pla­to­niskt el­ler var hans charm för svår att mot­stå?

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religiösa Skandaler Rasputin -

Alexandra ha­de ald­rig va­rit en po­pu­lär kvin­na. Hon var dot­ter­dot­ter till drott­ning Victo­ria, och oer­hört tra­di­tio­nell. Det var den­na över­ty­gel­se som fick tsar­fa­mil­jen att läm­na Sankt Pe­ters­burg. Den­na av­skärm­ning från sitt eget var en kon­stant aspekt av hen­nes liv ef­tersom hon bod­de i av­skild­het med sin man och barn. Ef­tersom he­la hen­nes liv kret­sa­de kring hen­nes fa­milj tog hon chan­sen, vil­ken chans som helst, att räd­da sin en­da son. I det ögon­blick som Raspu­tins up­pen­ba­ra kraf­ter gav re­sul­tat gjor­de hon ho­nom till en nyc­kel­med­lem i det kung­li­ga en­tou­ra­get.

När Niko­laj tog det ka­ta­stro­fa­la be­slu­tet att bli den rys­ka ar­méns högs­ta befäl styr­des lan­det hu­vud­sak­li­gen av Alexandra och in­di­rekt Rasputin, som var hen­nes mest be­trod­da råd­gi­va­re. Hon fort­sat­te att av­fär­da mi­nist­rar och de­ras sup­ple­an­ter och gjor­de sig ovän med folk till hö­ger och väns­ter. Det­ta hat gav snart upp­hov till ryk­ten.

Folk bör­ja­de tro att de två ha­ta­de per­so­ner­na i hem­lig­het var en del av en pro-tysk grupp. Rasputin ut­må­la­des som en mörk, ma­ni­pu­la­tiv de­mon och Alexandra som en hy­ste­risk, lättö­ver­ty­gad kvin­na.

All­män­he­ten bör­ja­de tro att tys­kar­na, ge­nom Rasputin, ha­de tsar­fa­mil­jen kring sitt lill­fing­er. Den ”Gal­ne Mun­ken” ha­de re­dan ett ryk­te om sig som kvin­no­karl, och nu trod­des han ha för­fört Ryss­lands vik­ti­gas­te kvin­na. Alexandra ig­no­re­ra­de ryk­te­na om att Rasputin öp­pet ha­de sagt att tsa­ren skul­le lå­ta ho­nom ha sex med sin fru när han vil­le. Tsa­rin­nan bru­ka­de skri­va kär­leks­ful­la brev till al­la si­na nä­ra föl­je­sla­ga­re, men när hen­nes brev till Rasputin ham­na­de i fel hän­der blev de ka­ta­stro­falt fel­tol­ka­de.

Por­no­gra­fis­ka ka­ri­ka­ty­rer av de två pro­du­ce­ra­des och Rasputin blev Ryss­lands mest ha­ta­de man. Tsa­rin­nan ha­de många bris­ter, men att ha af­fä­rer var in­te en av dem. Det är mer tro­ligt att hon drogs till Rasputin ef­tersom hon trod­de att han var den en­da man som kun­de räd­da hen­nes äls­ka­de son, och för det var hon vil­lig att stå ut med al­la ryk­ten och för­ta­la i värl­den.

Alexandra kal­la­des ”Sols­ken” av sin mam­ma och ma­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.