”Den Gal­ne Mun­kens” dot­ter

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religiösa Skandaler Rasputin -

När Rasputin över­gav sitt kri­mi­nel­la liv för att bli en he­lig man läm­na­de han in­te ba­ra häst­tju­ve­ri. Han sa ock­så ad­jö till sin fru och tre barn: Dmitri, Ma­ria och Var­va­ra. Det mås­te ha va­rit märk­ligt för bar­nen när de­ras far åter­vän­de, ef­tersom han ha­de ge­nom­gått en upp­se­en­de­väc­kan­de för­vand­ling – från va­ga­bond till he­lig man. Un­der sin upp­växt no­te­ra­de Ma­ria al­la min­nen om sin pap­pa i sin dag­bok. Hon kla­ga­de till och med på hans strik­ta reg­ler och långa bö­ner, ”allt, fö­del­se­da­gar el­ler bot­gö­ring, var en an­led­ning till bön”. Ma­ria följ­de slut­li­gen med sin far till Sankt Pe­ters­burgs he­li­ga kor­ri­do­rer för att bli upp­lärd till att bli en rik­tig dam. Hon blev snabbt vän med tsar­fa­mil­jen, men som vi vet fick det­ta ing­et lyck­ligt slut. Ma­ri­as värld ra­sa­de sam­man när bå­de hen­nes far och hen­nes nya vän­ner, fa­mil­jen Ro­ma­nov. Det ryk­tas att det var Ma­ria som tving­a­des iden­ti­fi­e­ra sin fars kropp.

När oro­lig­he­ter­na bör­ja­de i Ryss­land flyd­de Ma­ria och lev­de på rym­men, hon fick kon­stant fly från den rö­da ar­mén. Ma­ria res­te över he­la Eu­ro­pa, gif­te sig med en man av ”tvi­vel­ak­tig ka­rak­tär”, fick två dött­rar och för­lo­ra­de sin man på mind­re än ett år­tion­de. Ma­ri­as fa­mil­je­med­lem­mar för­svann och hon upp­träd­de som ka­baré­dan­sa­re över he­la kon­ti­nen­ten. Sam­ti­digt skrev hon ett starkt för­svar åt sin far, boken The Re­al Rasputin. Boken och dess upp­föl­ja­re My Fat­her, må­la­de upp en myc­ket an­norlun­da bild av hen­nes av­sky­vär­da och för­akt­li­ga far. I Ma­ri­as tex­ter var Rasputin när­mast ett gu­dom­ligt hel­gon, och hon häv­da­de att hen­nes fi­en­der var an­sva­ri­ga för den all­män­na upp­fatt­ning­en om ho­nom. Ma­ria fort­sat­te att re­sa över he­la Eu­ro­pa, men nu som le­jontäm­ja­re på en re­san­de cir­kus. Så små­ning­om blev Ma­ri­as snab­ba livs­stil tving­ad till ett slut när hon blev at­tac­ke­rad av en björn. Trots att hon över­lev­de at­tac­ken var hen­nes cir­kus­kar­riär över. Hon flyt­ta­de till Los Ang­e­les och lev­de ett lugnt liv.

Ma­ria Rasputin tving­a­des fly från Ryss­land och lev­de ett hän­del­se­rikt liv.

Ma­ria (tred­je från väns­ter) sa att hon var ett me­d­ium och att Bet­ty Ford kom till hen­ne i en dröm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.