Hjär­ter kung

Ed­wards långa lis­ta över äls­ka­rin­nor av­slö­jas, och det ver­kar som att han gil­la­de and­ra mäns fru­ar.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religiösa Skandaler Edward Viii Och Wal -

Mar­gu­e­ri­te Ali­bert 1917

Ed­ward föll hejd­löst för den­na frans­ka kur­ti­san när han tjänst­gjor­de i Frank­ri­ke un­der förs­ta världs­kri­get. Han ut­nytt­ja­de hen­nes er­fa­ren­het i sov­rum­met.

Ma­ri­on Co­ke 1917

Hans förs­ta för­bin­del­se på hem­ma­plan. Ma­ri­on var gift med gre­ven av Lei­ces­ter, som till slut sa åt prin­sen att hål­la sig bor­ta.

La­dy Por­tia Ca­do­gan 1917

När Ed­ward ha­de en affär med La­dy Co­ke var han ock­så in­vol­ve­rad med sin sys­ters bäs­ta vä­nin­na. Hon av­slu­ta­de re­la­tio­nen för att gif­ta sig med hans vän lord Ed­ward Stan­ley.

Ro­se­ma­ry Le­ve­sonGo­wer 1918

En känd, vac­ker dam, men bå­da prin­sens för­äld­rar var emot för­hål­lan­det ef­tersom de an­såg att det fanns ”smut­sigt blod” i Le­ve­son-go­wer fa­mil­jen.

Fre­da Dud­ley Ward 1919-34

Den eng­els­ka dam var ock­så en gift kvin­na, men hon var dis­kret un­der he­la de­ras affär.

La­dy Thel­ma Fur­ness 1930-34

Ed­ward och Thel­mas affär bör­ja­de när de var på sa­fa­ri till­sam­mans. Hon var såklart gift med en an­nan man. 1931 pre­sen­te­ra­de hon ho­nom för sin nä­ra vän Wal­lis.

Wal­lis Simp­son 1934-72

En ame­ri­kansk dam och en gift kvin­na. Simp­son an­sök­te om skillsmäs­sa 1936 för att kun­na gif­ta sig med Ed­ward. Han i sin tur ab­di­ke­ra­de för att kun­na gif­ta sig med hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.