Suc­ces­sions­ord­ning­en i Ös­ter­ri­keUng­ern

En tro­nar­vinge men ing­en re­serv. Prins Ru­dolfs död fick en dy­nasti att iv­rigt le­ta ef­ter en ny ar­vinge – med för­ödan­de kon­se­kven­ser.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religiösa Skandaler Mayerlingdramat -

När kron­prins Ru­dolf dog för­änd­ra­des suc­ces­sio­nen i Habs­burgsläk­ten för all­tid och dy­nastin ham­na­de lång­samt i en kon­sti­tu­tio­nell kris med hu­vu­det fö­re. Frans Jo­sef och Sis­si ha­de två dött­rar, men de ha­de ba­ra en son. När prins Ru­dolf dog var kung­ens bror Karl Ludwig på tur i tron­följ­den. Ryk­ten bör­ja­de spri­das om att Karl Ludwig ha­de av­stått från sitt an­språk på tro­nen. Hursom­helst lev­de han in­te till­räck­ligt länge för att ta över tro­nen, ut­an dog av ty­fo­id­fe­ber 1896. Näs­ta på tur var hans son, är­ke­her­tig Franz Fer­dinand, som skul­le bli mer känd för hur han dog än för sitt liv.

Den buff­li­ga och en­vi­sa Fer­dinand och hans far­bror kom in­te över­ens. De var oen­se om allt från in­ri­kes­frå­gor till ut­ri­kes­po­li­tik. Det blev än­nu vär­re när kej­sa­ren ut­tryck­te sitt miss­nö­je över Franz Fer­di­nands val av brud, men den unga är­ke­her­ti­gen väg­ra­de sty­ras. När Frans Jo­sef in­te kom på bröl­lo­pet blev de­ras för­hål­lan­de ky­ligt och kej­sa­ren bör­ja­de fruk­ta för sitt im­pe­ri­ums fram­tid.

Den 28 ju­ni 1914 sköt Gav­ri­lo Prin­cip ihjäl Franz Fer­dinand i Sa­ra­je­vo och star­ta­de hän­del­se­ked­jan som skul­le le­da till förs­ta världs­kri­get. Ef­ter att ha hört ny­he­ten om att hans bror­son var död, an­da­des Frans Jo­sef ut. Han var sä­ker på att är­ke­her­tig Karl, näs­ta i tron­följ­den, var ett myc­ket säk­ra­re val.

Fak­tum är att den ödes­dig­ra som­mar­da­gen i Sa­ra­je­vo vi­sa­de sig ha en för­ödan­de ef­fekt på det ös­ter­ri­kis­ka-un­gers­ka ri­ket. När Frans Jo­sef dog i 1916 var hans im­pe­ri­um re­dan i krig och Karl I ärv­de en ad­mi­nist­ra­tion i kris. Hans an­sträng­ning­ar att hit­ta en di­plo­ma­tisk lös­ning var klum­pi­ga och kej­sa­ren fann sig snart in­trängd i ett hörn ut­an någ­ra al­ter­na­tiv.

Den 11 no­vem­ber 1918 gav Karl upp sin po­li­tis­ka auk­to­ri­tet och gjor­de sig re­do att läm­na Ös­ter­ri­ke för all­tid. Ef­ter över 150 år av upp­hör­de det en gång mäk­ti­ga ös­ter­ri­kis­ka-un­gers­ka ri­ket att ex­i­ste­ra.

Ru­dolfs be­grav­ning 1889, ban­da­get på hans huvud täc­ker ärr han fått un­der ob­duk­tio­nen.

Ma­ry Vet­se­ras grav, hen­nes slut­li­ga vi­loplats ef­ter år­tion­den av oro och utred­ning­ar.

Krigs­förskla­ring­en 1918, un­der­teck­nad av kej­sar Karl I, var bör­jan på slu­tet för det ös­ter­ri­kis­ka-un­gers­ka ri­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.