Spy­ga­tes nyc­kel­spe­la­re

For­mel 1 slets näs­tan helt i styc­ken av en skan­dal som in­vol­ve­ra­de många, men här är nyc­kel­spe­lar­na som var in­blan­da­de.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Sportskandaler F1 Skammen -

Ni­gel Step­ney

Step­ney var en del av Fer­ra­ri-la­get som vann sex styc­ken World Con­structor­stit­lar i rad mel­lan 1999 och 2004. Me­ka­ni­kern sam­la­de på sig to­talt 30 års er­fa­ren­het inom For­mel 1 men blev fru­stre­rad när han in­te kun­de avan­ce­ra inom Fer­ra­ri.

Mi­ke Coughlan

Coughlan, in­gen­jör och de­sig­ner, ar­be­ta­de i de­sign­tea­met på Mcla­ren i fem år fö­re Spygate. Han job­ba­de ihop med Step­ney på Lo­tus och ef­ter 2007 var han ch­ef­tek­ni­ker på Wil­li­ams i två år.

Ber­nie Ec­clesto­ne

Ec­clesto­ne svind­la­de sin väg till top­pen av F1 och spen­de­ra­de 40 år där. Han var till stor del an­sva­rig för spor­tens fram­gång­ar och hans kom­pro­misslö­sa för­hand­ling­ar gjor­de ho­nom till en av de ri­kas­te och mest fram­gångs­ri­ka män­nen inom mo­torsport.

Max Mos­ley

Som ord­fö­ran­de för FIA, led­nings­or­ga­net för F1, var Mos­ley del­vis do­ma­re, ju­ry och bö­del un­der he­la Spygate. Ron Den­nis an­såg att Mos­ley ut­de­la­de för hår­da straff mot ho­nom och att per­son­li­ga käns­lor på­ver­ka­de hans om­dö­me.

Ron Den­nis

Den­nis blev äga­re 1981 och lev­de och an­da­des Mcla­ren och For­mel 1. Han var känd för sin sko­nings­lös­het och vil­ja att vin­na och Mos­ley li­ta­de ald­rig på att Den­nis in­te viss­te nå­got om Spygate. Mos­ley sägs ha va­rit de­spe­rat ef­ter att be­vi­sa Den­nis skuld.

Fer­nan­do Alon­so

Mcla­ren-fö­ra­ren på­står sig ha va­rit på fel plats vid fel till­fäl­le an­gå­en­de Spygate och var mer än vil­lig att rö­ja af­fä­ren. Hans be­vis och vil­ja att av­slö­ja allt vi­sa­de sig va­ra helt av­gö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.