HARVEY WEINSTEIN

Den pris­be­lön­ta film­pro­du­cen­ten Harvey Weinstein kom­mer för all­tid bli ihåg­kom­men för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, över­grepp och våld­täk­ter mot kvin­nor. När skå­de­spe­la­re ra­ta­de hans när­man­den svart­lista­des de i film­in­du­strin, och när de vil­le po­li­san­mä­la över­gr

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Innehåll -

Film­mo­gu­len för­grep sig på kvin­nor i över 30 år in­nan tyst­nads­kul­tu­ren i Hol­ly­wood änt­li­gen bröts.

”Hur kom­mer jag ut ur det här rum­met så fort som möj­ligt ut­an att för­o­läm­pa Harvey Weinstein?” Ashley Judd, skå­de­spe­la­re

We­int­sten har kal­lats den mäk­ti­gas­te pro­du­cen­ten i Hol­ly­wood, är en ut­ta­lad kvin­no­rätts­käm­pe och do­ne­rar peng­ar till De­mo­kra­ter­nas par­ti i USA, men hans liv kom­mer ald­rig bli det­sam­ma. 30 år i film­in­du­strin och 80 an­kla­gel­ser – hur kun­de man­nen som för­vand­la­de allt han rör­de vid till guld ham­na i cent­rum av en av vår tids störs­ta sex­skan­da­ler?

Weinstein väx­te upp i Qu­e­ens, New York, som son till di­a­mantsli­pa­ren Max och hem­ma­frun Mi­ri­am, och hans far­för­äld­rar var pols­ka in­vand­ra­re av ju­disk här­komst. Brö­der­na Harvey och Bob ha­de se­dan barns­ben drömt om att en dag bli ri­ka inom film­in­du­strin. Se­na­re var det för­äld­rar­na som gav in­spi­ra­tion till nam­net på film­bo­la­get Mi­ra­max som brö­der­na grun­da­de till­sam­mans 1979.

Mi­ra­max blev en fram­gångs­hi­sto­ria. De bör­ja­de ge ut mind­re kän­da in­di­e­fil­mer och se­na­re art­house­fil­mer. Bo­la­get vann fle­ra Oscars-pri­ser för nu­me­ra klas­sis­ka fil­mer som The Eng­lish Pa­ti­ent, Good Will Hun­ting och Sha­kespe­a­re In Lo­ve. 1993 er­bjöd Dis­ney sig att kö­pa ägan­de­rät­tig­he­ter­na till Mi­ra­max för 80 mil­jo­ner dol­lar (mot­sva­ran­de cir­ka 670 mil­jo­ner kro­nor) och brö­der­na tac­ka­de ja.

Brö­der­na Weinstein star­ta­de se­dan pro­duk­tions­bo­la­get The Weinstein Com­pa­ny 2005 till­sam­mans med and­ra film­ska­pa­re från Mi­ra­max – bland and­ra Qu­en­tin Ta­ran­ti­no, Ro­bert Rodri­quez och Co­lin Vai­nes. Bo­la­gets fil­mer The Re­a­der och Ing­lou­ri­ous Bas­terds blev Oscars-no­mi­ne­ra­de 2008 och 2009, och de vann en Oscars-sta­ty­ett för The King’s Speech 2009.

Un­der des­sa 30 år var Weinstein en fram­gångs­rik och char­mig film­mo­gul, om­tyckt och hyl­lad av många, men bakom de gla­mo­rö­sa ku­lis­ser­na lu­ra­de ota­li­ga hems­ka histo­ri­er. Den 5 ok­to­ber 2017 av­slö­ja­de New York Ti­mes att ett dus­sin kvin­nor an­kla­ga­de Weinstein för sex­u­el­la över­grepp. Den 13 ok­to­ber 2017 pub­li­ce­ra­de The New Yor­ker en ar­ti­kel med yt­ter­li­ga­re 13 kvin­nor som an­kla­ga­de Weinstein för över­grepp. To­talt 37 kvin­nor har se­dan dess de­lat si­na be­rät­tel­ser. Än­nu fler har an­kla­gat Weinstein, men valt att va­ra ano­ny­ma.

Skå­de­spe­lar­na Ashley Judd och Ro­se Mcgo­wan var bland de förs­ta att vå­ga be­rät­ta om si­na er­fa­ren­he­ter. Judd på­står att hon möt­te Weinstein 1997 för ett fru­kost­mö­te på Pe­nin­su­la Be­ver­ly Hills Ho­tel, men tving­a­des att ge ho­nom mas­sage och se på när han du­scha­de, in­nan hon lyc­ka­des fly där­i­från. Judd kom­mer ihåg att hon tänk­te: ”Hur kom­mer jag ut ur det här rum­met så fort som möj­ligt ut­an att för­o­läm­pa Harvey Weinstein?”

Mcgo­wan be­rät­ta­de se­dan sin histo­ria om hur hon bli­vit svart­listad från film­rol­ler ef­ter att Weinstein våld­tog hen­ne i ett ho­tell­rum. En ad­vo­kat av­råd­de hen­ne från att po­li­san­mä­la hän­del­sen ef­tersom hon an­tag­li­gen in­te skul­le vin­na i rät­ten.

När skå­de­spe­la­ren Gwy­neth Pal­trow blev ut­satt för We­ins­te­ins när­man­den un­der in­spel­ning­en av fil­men Em­ma be­rät­ta­de hon om det för sin då­va­ran­de pojk­vän Brad Pitt. Pitt kon­fron­te­ra­de Weinstein, men det led­de ba­ra till att Pal­trow ho­ta­des att för­lo­ra film­rol­len om hon pra­ta­de mer om det el­ler av­vi­sa­de We­ins­te­ins när­man­den.

Skå­de­spe­la­ren Ange­li­na Jo­lie har be­rät­tat: ”Jag ha­de en väl­digt då­lig upp­le­vel­se med Harvey Weinstein i min ung­dom och där­för be­slu­ta­de jag mig för att ald­rig ar­be­ta med ho­nom igen och var­na­de and­ra. Det här be­te­en­det mot kvin­nor i al­la yr­ken, al­la län­der, är oac­cep­ta­belt”.

Skå­de­spe­lar­na Lu­pi­ta Nyong’o och Le­na He­a­dey har ock­så be­rät­tat om hur de har bli­vit ut­sat­ta för We­ins­te­ins när­man­den och att det har upp­stått hot­ful­la si­tu­a­tio­ner. Den ge­men­sam­ma näm­na­ren i off­rens histo­ri­er? Al­la blev in­bjud­na till ett ho­tell för ett jobb­mö­te en­dast för att upp­täc­ka att Weinstein ha­de and­ra av­sik­ter, näm­li­gen na­ken­bad, mas­sage och sex­u­el­la tjäns­ter.

Un­der sin kar­riär be­ta­la­de Weinstein minst 8 för­lik­ning­ar på mel­lan 80 000 och 150 000 dol­lar (mot­sva­ran­de 670 000 och 1,25 mil­jo­ner kro­nor) till si­na of­fer för att und­vi­ka oöns­kad me­di­e­upp­märk­sam­het och ut­drag­na, dy­ra rät­te­gång­ar, en­ligt ano­ny­ma käl­lor vid hans bo­lag. Des­sa käl­lor har ock­så be­rät­tat att Weinstein an­vän­de si­na kvinn­li­ga an­ställ­da för att lu­ra till sig si­na of­fer, men ing­en vå­ga­de bry­ta tyst­nads­kul­tu­ren. Ett jobb hos Weinstein kun­de näm­li­gen in­ne­bä­ra en snabb kar­riär för dem som vil­le nå top­pen.

Många i Hol­ly­wood har för­sva­rat off­ren. Skå­de­spe­la­ren Brie Lar­sen sa­de: ”Jag stöt­tar al­la mo­di­ga över­le­va­re av sex­u­el­la över­grepp och tra­kas­se­ri­er. Det är in­te erat fel. Jag tror på dig.” Även Le­na Dun­ham har ut­ta­lat sig: ”Kvin­nor­na som vå­gat

”Det här be­te­en­det mot kvin­nor i al­la yr­ken, al­la län­der, är oac­cep­ta­belt.” Ange­li­na Jo­lie, skå­de­spe­la­re

ta­la ut om si­na upp­le­vel­ser av sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er från Harvey Weinstein för­tjä­nar vår re­spekt. Det är var­ken ro­ligt el­ler en­kelt. Det är mo­digt.” Men Dun­ham ham­na­de se­na­re i blåsvä­der när hon för­sva­ra­de en kol­le­ga som ock­så stod an­kla­gad.

Fle­ra kän­di­sar har även sagt att det var up­pen­bart vad Weinstein höll på med. Ta­ran­ti­no sa: ”Jag viss­te till­räck­ligt för att gö­ra mer än vad jag gjor­de.” Skå­de­spe­la­ren Ja­ne Fon­da sa att hon skäms idag för att hon ald­rig sa nå­got om Weinstein. Fon­da me­nar att det in­te är en ny fö­re­te­el­se och att det in­te hand­lar om ett en­samt mons­ter, ut­an om den sex­is­tis­ka kul­tu­ren som do­mi­ne­rar i Hol­ly­wood.

Den­na tyst­nads­kul­tur och mörk­lägg­ning är nå­got som många värl­den över nu vill gö­ra upp med i en in­ter­na­tio­nell kam­panj på so­ci­a­la me­di­er. #me­too bör­ja­de på Myspa­ce för många år se­dan när en per­son, Ta­ra­na Bur­ke från Phi­la­del­p­hia, skrev #me­too i sitt sta­tus­fält och upp­ma­na­de and­ra som va­rit of­fer för sex­u­el­la kränk­ning­ar, över­grepp el­ler våld­täkt att gö­ra det­sam­ma. Den­na kam­panj har fort­satt att växa och ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor har de­lat si­na be­rät­tel­ser på so­ci­a­la me­di­er.

Allt ef­tersom fler per­so­ner har kli­vit fram har fler kän­di­sar bli­vit ut­häng­da för sex­u­al­brott. Tim­mar ef­ter att Ben Aff­leck för­döm­de Weinstein, spreds en vi­deo där Aff­leck taf­sa­de på en Mtv-re­por­ter som ung, vil­ket han nu har bett om ur­säkt för. När Ke­vin Spa­cey an­kla­ga­des för att ha för­gri­pit sig på en 14-årig poj­ke, för­sök­te han av­le­da upp­märk­sam­he­ten ge­nom att skyl­la på si­na al­ko­hol­va­nor och kom­ma ut som ho­mo­sex­u­ell. Re­gis­sö­ren Oli­ver Sto­ne, skå­de­spe­la­ren Dus­tin Hoff­man, ko­mi­kern Lou­is C.K. och många fle­ra har an­kla­gats – lis­tan väx­er för var­je dag.

We­ins­te­ins ta­les­per­son har sagt: ”Al­la an­kla­gel­ser om sex ut­an sam­tyc­ke för­ne­kas be­stämt av mr Weinstein. Mr Weinstein har även be­kräf­tat att det in­te be­gåtts någ­ra hämndak­tio­ner mot kvin­nor som har av­böjt hans när­man­den.” Av de kvin­nor som trätt fram med namn sä­ger Weinstein att han ”trod­de att al­la för­hål­lan­den var med de­ras sam­tyc­ke”.

We­ins­te­ins ad­vo­kat Li­sa Bloom sa snabbt upp sig ef­ter av­slö­jan­de­na. Hans fru, Ge­or­gi­na Chap­man, läm­na­de ho­nom ba­ra någ­ra da­gar ef­ter den förs­ta ar­ti­keln och sa att ”hans hand­ling­ar är oför­låt­li­ga”. Weinstein blev även av­ske­dad från sitt pro­duk­tions­bo­lag och be­fann sig en pe­ri­od på ett re­ha­bi­li­ta­tions­cen­ter för sex­miss­bru­ka­re i Ari­zo­na, USA. En­ligt upp­gift som­na­de han un­der grupp­te­ra­pin, skip­pa­de mö­ten för att pra­ta i mo­bi­len och fort­sat­te att häv­da att al­la an­kla­gel­ser var ab­sur­da.

Weinstein har än­nu in­te bli­vit åta­lad el­ler dömd för nå­got av de sex­u­el­la över­grep­pen, men po­lis­ut­red­ning­ar­na på­går fort­fa­ran­de i bå­de Lon­don och New York. Oav­sett om han blir dömd el­ler frikänd är det in­te sin film­kar­riär som Weinstein kom­mer bli ihåg­kom­men för. Han kom­mer för all­tid va­ra känd som per­so­nen som ut­nytt­ja­de sin makt­po­si­tion, för­grep sig på sår­ba­ra kvin­nor och se­dan gjor­de allt för att tys­ta dem.

”Jag viss­te till­räck­ligt för att gö­ra mer än vad jag gjor­de.” Qu­en­tin Ta­ran­ti­no, re­gis­sör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.