FRANK SINATRA

Ryk­ten om Si­nat­ras maf­fi­a­kopp­ling­ar följ­de he­la hans kar­riär och den le­gen­da­ris­ka smör­sång­a­ren ha­de de­fi­ni­tivt kopp­ling­ar till en del råa män.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Innehåll -

Upp­täck den kän­da ar­tis­tens maf­fi­a­kopp­ling­ar och en si­da av hans liv du in­te fick se.

År 1950 sam­man­kal­la­de den ame­ri­kans­ka se­na­ten en kom­mit­té, känd som Ke­fau­ver­kom­mit­tén ef­ter dess ord­fö­ran­de Se­na­tor Es­tes Ke­fau­ver, för att un­der­sö­ka det väx­an­de pro­ble­met med or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het i Ame­ri­ka. Kom­mit­tén kom till slut­sat­sen att FBI miss­lyc­kats med att be­käm­pa lands­om­fat­tan­de maf­fi­aak­ti­vi­tet. Det­ta led­de i sin tur till att över än 70 lo­ka­la ”brotts­kom­mis­sio­ner” bil­da­des för att be­käm­pa maf­fi­an på lo­kal ni­vå, och att en rikstäc­kan­de lag mot kor­rup­ta or­ga­ni­sa­tio­ner an­togs. Det rätts­li­ga för­fa­ran­det sän­des på tv, vil­ket var ovan­ligt på den ti­den. Över 30 mil­jo­ner tit­ta­re följ­de iv­rigt vitt­nesmå­len från ökän­da gangs­ters som Mic­key Co­hen, Frank Costel­lo, Ja­ke ”Gre­a­sy Thumb” Gu­zik med fle­ra. Nå­gon som den­na gång slapp grill­ning­en med nöd och näp­pe var en strä­van­de klubb­sång­a­re vid namn Frank Sinatra.

Råds­med­lem­men Jo­seph L Nel­lis för­hör­de sång­a­ren i för­väg för att av­gö­ra vil­ken be­ty­del­se hans vitt­nes­mål kun­de få. Ke­fau­ver-kom­mit­tén be­stäm­de sig slut­li­gen för att det in­te skul­le gö­ra nå­gon nyt­ta att kal­la Sinatra till för­hör. Hans kar­riär var på väg ut­för och kom­mit­tén var ge­ne­rös och val­de att in­te gö­ra slut på ho­nom ge­nom att sät­ta ho­nom i sam­ma fack som maf­fi­an. Un­der sitt för­hör med­gav Sinatra dock att han viss­te en del om fle­ra kän­da maf­fi­a­män: Lucky Lu­ci­a­no, Bug­sy Si­e­gel, Wil­lie Mo­ret­ti och Al Ca­po­nes ku­si­ner Fi­schet­ti-brö­der­na.

Sinatra skul­le in­te und­kom­ma lik­nan­de ut­fråg­ning­ar i fram­ti­den. Trots att han all­tid ne­ka­de till sam­rö­re med maf­fi­an fort­sat­te hans namn att kom­ma på tal. 1972 kal­la­des han till för­hör i se­na­tens brotts­kom­mit­té till­sam­mans med sin Rat Pack-kom­pis Sam­my Da­vis Jr. Utred­ning­en rör­de spel och kor­rup­tion i sam­band med id­rott. Yt­ter­li­ga­re vitt­nes­mål och för­ne­kel­ser äg­de rum 1981 vid ut­fråg­ning­ar­na in­för Ne­va­da Ga­ming Con­trol Board, när Sinatra för­sök­te få till ett luk­ra­tivt spel­cer­ti­fi­kat i Las Ve­gas. Si­nat­ras in­ti­ma kopp­ling­ar till maf­fi­an be­vi­sa­des ald­rig, men ryk­te­na av­tog in­te hel­ler. Var han verk­li­gen en del av maf­fi­an? El­ler var han, som många trod­de, ba­ra en ”grou­pie”, för­äls­kad i maf­fi­ans livs­stil men som nöj­de sig med att se på från ut­si­dan?

Möj­li­ga maf­fia­kopp­ling­ar sträc­ker sig till­ba­ka till Si­nat­ras far­fars ung­dom på Si­ci­li­en, där Co­sa Nost­ra föd­des. Franks far­far, Fran­ce­sco Sinatra, föd­des 1857 i bergs­sta­den Ler­ca­ra Frid­di, maf­fi­ans kärn­om­rå­de en­dast 25 kilo­me­ter från den be­röm­da sta­den

Cor­le­o­ne. Det finns inga be­vis för att Fran­ce­sco var in­blan­dad i tvi­vel­ak­ti­ga af­fä­rer, men han bod­de på sam­ma ga­ta som fa­mil­jen Lu­ci­a­no. De­ras mest kän­da son Sal­va­to­re, kal­lad Lucky, skul­le kom­ma att bli en av fä­der­na för or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het i New York. Luckys adress­bok in­ne­höll även nam­net på en av Fran­ce­scos svär­för­äld­rar, så det är möj­ligt att Fran­ce­sco och Lu­ci­a­nos var be­kan­ta.

Fran­ce­sco Sinatra emi­gre­ra­de till New York 1900 med sin fru och fem barn. Den unge An­to­ni­no, Franks far, blev sko­ma­kar­lär­ling men ar­be­ta­de ock­så som chauf­för och pro­fes­sio­nell ban­tam­vikt­box­a­re. Han ham­na­de i klam­mer med rätt­vi­san för att ha ta­git emot stul­na va­ror, och ef­ter en smit­nings­o­lyc­ka – för vil­ken han med nöd och näp­pe und­kom att bli dömd för dråp. Han gif­te sig med Franks mor Dol­ly 1913 och två år se­na­re föd­des Frank, han blev en­sam­barn. Dol­ly var barn­mors­ka, känd för vis­sa som ”Hatt­nåls Dol­ly” på grund av att hon ut­för­de il­le­ga­la ab­or­ter, nå­got hon döm­des för två gång­er. Hon var ock­så in­blan­dad i lo­kal­po­li­tik i Ho­bo­ken och Jer­sey Ci­ty. Hon ar­be­ta­de för två borg­mäs­ta­re vid en tid­punkt då stads­de­lar­na var ökän­da för kor­rup­tion. När hon och An­to­ni­no öpp­na­de en bar 1917 blev hon känd för att slänga ut fyl­lon på ga­tor­na med sin trä­ba­tong som hon stän­digt ha­de i han­den.

Den unge Frank Sinatra väx­te upp i bar­mil­jön vid en tid­punkt då al­ko­hol­för­sälj­ning var olag­lig på grund av för­buds­la­gen, sär­skilt Volste­ad-la­gen (som för­bjöd al­ko­hol och re­gle­ra­de till­verk­ning av så­da­na). Frank gjor­de si­na läx­or på kväl­lar­na i hör­net på en in­rätt­ning som en­dast kun­de för­bli i drift tack va­re att hans far smugg­la­de sprit med hjälp av den lo­ka­la gangs­tern Wax­ey Gor­don, som i sin tur ha­de kopp­ling­ar till Lucky Lu­ci­a­no. Hamn­sta­den Ho­bo­ken var en vik­tig knut­punkt för olag­li­ga al­ko­hol­för­sän­del­ser och Franks mor­brö­der – Dol­lys brö­der – var ock­så in­blan­da­de i han­deln. Al­ko­hol­för­bu­det var en stor affär för de som var på fel si­da om la­gen. Det­ta var bör­jan till maf­fi­ans upp­komst i USA. Franks upp­växt var ab­so­lut in­te kan­tad av svå­rig­he­ter. Hans fa­milj tog sig ige­nom 1930-ta­lets sto­ra de­pres­sion så bra att Dol­ly köp­te en helt ny bil till Frank på hans 15-års­dag.

Trots hans stän­di­ga när­het till maf­fi­an gled Frank in på en an­nan ba­na myc­ket ti­digt i li­vet. Han gjor­de sitt förs­ta of­fent­li­ga fram­trä­dan­de när han var runt åt­ta år och sjöng till ett själv­spe­lan­de pi­a­no på Sinatra Bar and Grill. Tuf­fing­ar blev rör­da till tå­rar och gav ho­nom fick­peng­ar för hans skild­ring­ar av sen­ti­men­ta­la po­pu­lä­ra lå­tar. En fram­ti­da stjär­na föd­des. Franks förs­ta pro­fes­sio­nel­la ge­nom­brott som sång­a­re kom 1935 när han var 20 år och med­lem i den lo­ka­la sångrup­pen The Ho­bo­ken Four (en trio tills Dol­ly över­ta­la­de dem att lå­ta Frank va­ra med). Det­ta led­de till fle­ra år av fram­trä­dan­den på klub­bar och ba­rer i New York och runt om i lan­det. Det var ett yr­ke där um­gänge med maf­fi­an var ound­vik­ligt. Or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het gick hand i hand med att dri­va en bar, och även ef­ter al­ko­hol­för­bu­det upp­hör­de för­blev maf­fi­an en pas­siv de­lä­ga­re i många ba­rer. De ha­de ock­så starkt in­fly­tan­de i mu­sik­bran­schen och kon­trol­le­ra­de de fles­ta juke­box­ar­na i he­la lan­det. De dik­te­ra­de där­med vil­ka ski­vor som skul­le bli fram­gångs­ri­ka.

”Kro­gar drivs in­te av det krist­na bröd­ra­ska­pet”, sa Sinatra se­na­re i li­vet för att sling­ra sig. ”Många kil­lar drev rik­tigt bra kro­gar och häng­de där ef­ter al­ko­hol­­för­bu­det. Jag ar­be­ta­de på plat­ser som var öpp­na. De be­ta­la­de. De kom back­stage. De sa hej. De er­bjöd mig en drink. Om Saint Fran­ci­skus av As­si­si va­rit sång­a­re och ar­be­tat på kro­gar ha­de han träf­fat sam­ma kil­lar. Det ha­de in­te gjort ho­nom

”Den unge Frank Sinatra väx­te upp i barmil­jö, vid en tid­punkt då al­ko­hol­för­sälj­ning var olag­lig.”

del­ak­tig i nå­got.”

Sinatra ha­de ett myc­ket bra år 1939 – han ha­de ett kon­trakt med band­le­da­ren Tom­my Dor­sey, en be­ty­del­se­full kon­takt för att Si­nat­ras na­tio­nel­la pro­fil skul­le öka stort. I sitt förs­ta år med Dor­sey spe­la­de Sinatra in över 40 lå­tar och top­pa­de lis­tor­na två må­na­der i rad med lå­ten I’ll ne­ver smi­le again. Men Si­nat­ras för­hål­lan­de till Dor­sey var an­strängt. När de gick skil­da vägar 1942 bör­ja­de de förs­ta ryk­te­na om Si­nat­ras möj­li­ga maf­fi­a­kopp­ling­ar.

I takt med att fram­gång­ar­na öka­de blev Sinatra allt mer an­ge­lä­gen om att bli so­lo­ar­tist, men Dor­sey väg­ra­de släp­pa ho­nom från ett kon­trakt som fort­fa­ran­de gäll­de i fle­ra år. Det­ta för­sat­te Frank i en svår sits, han var väl­be­tald men hans kar­riär var in­te hans egen. Om han bröt kon­trak­tet skul­le han va­ra skyl­dig Dor­sey sto­ra de­lar av sin in­komst un­der det när­mas­te de­cen­ni­et, en klau­sul Sinatra för­stås an­såg elän­dig. Ad­vo­ka­ter sök­te de­spe­rat men för­gä­ves ef­ter even­tu­el­la kryp­hål i av­ta­let för att Sinatra skul­le kun­na ta sig loss, och det såg ut som att Dor­sey skul­le få be­hål­la sin störs­ta stjär­na. Men han blev snabbt över­ta­lad att änd­ra sig. Dor­sey på­står att han fick en på­häls­ning av Wil­lie Mo­ret­ti och två kum­pa­ner. Sinatra för­ne­ka­de all­tid det: ”Wil­lie fing­ra­de på en pi­stol och sa att han var glad över att hö­ra att jag lät Frank dra sig ur vårt av­tal. Jag för­stod hin­ten”, be­rät­ta­de Dor­sey.

Den unge smör­sång­a­ren ut­nytt­ja­de möj­lig­he­ter­na till ful­lo och un­der de när­mas­te åren drab­ba­des USA av ”Si­natra­hy­ste­ri”. Sång­a­ren spe­la­de in hit ef­ter hit, upp­träd­de in­för slut­sål­da lo­ka­ler, or­sa­ka­de tu­mult vart han än gick, var med på tv och på­bör­ja­de en film­kar­riär. Det fanns ock­så ils­ka mot ho­nom för att han på nå­got sätt und­kom militärtjänst vid upp­blos­san­det av and­ra världs­kri­get. Det ryk­ta­des att han ha­de be­ta­lat sig ur kri­get, även om FBI ald­rig hit­ta­de någ­ra be­vis på det­ta. And­ra käl­lor an­tyd­de att han an­sågs olämp­lig av psy­ko­lo­gis­ka skäl samt en spruc­ken trum­hin­na. Oav­sett vil­ken an­led­ning blev Frank in­te mer po­pu­lär bland sol­da­ter­na och de­ras fa­mil­jer ef­ter att bil­der spreds på ho­nom när han lev­de som en su­per­stjär­na hem­ma, med ci­ga­rett i ena han­den och en drink i den and­ra, om­gi­ven av vack­ra kvin­nor.

Dock var den­na kon­tro­vers en drop­pe i ha­vet jäm­fört med upp­stån­del­se som ut­bröt på Ku­ba 1947. Sinatra fo­to­gra­fe­ra­des un­der en maf­fia­sam­man­komst för att fi­ra att Lucky Lu­ci­a­no släppts från fäng­el­set. De be­las­tan­de bil­der­na vi­sa­de Sinatra med ar­men kring Lu­ci­a­no på ho­tell­bal­kong, med Lu­ci­a­no på en natt­klubb i Ha­van­na och med

brö­der­na Fi­schet­ti på flyg­plat­sen när de steg av ett flyg­plan med en väs­ka i han­den. Var­för skul­le han bä­ra sitt eget ba­gage? Ko­mi­kern och film­stjär­nan Jer­ry Lewis (fö­re det­ta part­ner till Rat Pack-le­da­ren De­an Mar­tin) påstod se­na­re att Sinatra bru­ka­de bä­ra maf­fi­ans peng­ar. Sinatra häv­da­de att väs­kan var full av konst­ma­te­ri­al och att han omöj­ligt kun­de ha bu­rit de två mil­jo­ner dol­lar han an­kla­ga­des för att ha smugg­lat ut ur USA. Jour­na­lis­ten Nor­man Mai­ler kon­sta­te­ra­de snabbt att be­tyd­ligt mer än två mil­jo­ner dol­lar får plats i en at­ta­chéväs­ka och slog där­med hål på ”Old Blue Ey­es” ar­gu­ment.

Det råd­de kanske tvi­vel om vad som fanns i väs­kan, men Si­nat­ras när­va­ro vid maf­fia­fes­ten var obe­strid­lig. Sinatra stod Joe Fi­scet­ti nä­ra, som var ta­lan­ga­gent för maf­fi­aäg­da klub­bar över he­la USA. Sinatra ha­de gått med på den spon­ta­na re­san till Ha­van­na när han se­mest­ra­de på and­ra si­dan ha­vet i Mi­a­mi med sin fru Nan­cy. Sinatra häv­da­de att det var när han väl kom till Ku­ba som han in­såg den pin­sam­ma san­ning­en om att han del­tog vid ett maf­fia­kon­vent. Han an­såg att det skul­le va­ra oar­tigt, för att in­te ta­la om far­ligt, att ur­säk­ta sig och läm­na till­ställ­ning­en. Han stan­na­de kvar och upp­träd­de för maf­fi­a­brö­der­na, men fle­ra vitt­nen be­kräf­ta­de att han in­te tve­ka­de att ac­cep­te­ra maf­fi­ans gäst­fri­het som in­ne­fat­ta­de ho­tell­rumsor­gi­er med ”las­ter” av gläd­je­flic­kor. Det var som om Sinatra kän­de sig hem­ma, och många av hans be­kan­ta i Ha­van­na skul­le för­bli i hans krets un­der hans se­na­re år i Las Ve­gas.

In­nan Las Ve­gas glitt­ran­de ljus och Rat Packå­ren kom dock still­he­ten. Si­nat­ras stjär­na bör­ja­de av­ta i USA, över­glänst av yng­re ny­kom­ling­ar som den ton­å­ri­ge hjär­tek­ros­sa­ren Ed­die Fisher. Sinatra som nu var runt 30 år miss­lyc­ka­des med att få den fram­gångs­ri­ka tv-kar­riä­ren som han ha­de hop­pats på och för­sök­te be­gå själv­mord 1951. Han gjor­de en av ti­der­nas störs­ta come­bac­ker när han fick en roll i fil­men Här­i­från till evig­he­ten 1953. Han vann en Oscar för bäs­ta bi­roll för rol­len som Ang­e­lo Mag­gio, en olyck­lig ita­li­ensk-ame­ri­kansk sol­dat. Åter­i­gen ty­der det på att han in­te lyc­ka­des upp­nå den­na fram­gång helt av egen ma­skin. Che­fen för Co­lum­bia Stu­di­os, Har­ry Cohn, var sten­hård med att Sinatra in­te skul­le få en roll i fil­men. Det var än­da tills att han fick ett te­le­fon­sam­tal från gangs­tern John­ny Ro­sel­li som över­ta­la­de ho­nom om att det låg i hans bäs­ta in­tres­se att ge Sinatra en roll. Den på­ståd­da hän­del­sen var in­spi­ra­tion till en del av Ma­rio Pu­zos ro­man Gud­fa­dern. Det gäl­ler sce­nen där stu­di­o­che­fen Jack Woltz ter­ro­ri­se­ras till att ge John­ny Fon­ta­ne en film­roll ge­nom att få ett häst­hu­vud i sin säng. Ro­sel­lis makt­ut­ö­van­de var mer dis­kret men på­stås ha va­rit li­ka ef­fek­tivt.

Ef­ter att ha hjälpt Sinatra med att åter­uppli­va sin kar­riär var det osan­no­likt att maf­fi­an skul­le släp­pa ho­nom ur si­na klor. Fbi-che­fen J. Edgar Hoover be­skrev Sinatra som nå­gon med ett ”li­gist­kom­plex”, och det är tyd­ligt att Sinatra njöt av den mör­ka gla­mou­ren som följ­de med um­gäng­et med gangst­rar och brotts­ling­ar. Verk­lig­he­ten var att han var li­ka myc­ket maf­fi­ans träl som han skul­le ha va­rit Tom­my Dor­seys, om han in­te ha­de lyc­kats bry­ta sitt kon­trakt för al­la des­sa år se­dan. När de bad ho­nom upp­trä­da gra­tis för att stöt­ta nå­got av de­ras eve­ne­mang lyd­de han snällt. När

”När maf­fi­a­peng­ar in­ve­ste­ra­des i att gö­ra Las Ve­gas till värl­dens spel­hu­vud­stad 1953 var Sinatra en vik­tig bric­ka i de­ras spel.”

maf­fi­a­peng­ar in­ve­ste­ra­des i att gö­ra Las Ve­gas till värl­dens spel­hu­vud­stad 1953 var Sinatra en vik­tig bric­ka i de­ras spel. Om Ve­gas skul­le loc­ka be­sö­ka­re be­höv­des det stjär­nattrak­tio­ner. Sinatra skul­le va­ra ett åter­kom­man­de num­mer på maf­fi­a­driv­na Sands Ho­tel and Ca­si­no. I ut­byte fick han en an­del på två pro­cent i fir­man. Det­ta var en stor affär.

Sands Ho­tel and Ca­si­no blev Si­nat­ras hem fram till slu­tet på 1960-ta­let. I mit­ten av 1970-ta­let skul­le ett an­nat an­kla­gan­de fo­to­gra­fi för­föl­ja ho­nom i me­di­er­na. Sinatra fång­a­des på bild med ar­men runt maf­fi­a­bos­sen Car­lo Gam­bi­no back­stage på maf­fi­aäg­da West­ches­ter Pre­mi­er Theat­re i New York. FBI höll en öp­pen fil över Si­nat­ras för­fa­ran­den i fem de­cen­ni­er fram till hans död 1998.

Sinatra kläd­de sig som en gangs­ter, pra­ta­de som en gangst­rar, be­ted­de sig som en gangs­ter, väx­te upp runt gangs­ters och um­gicks med gangst­rar. Den störs­ta iro­nin är kanske att han fak­tiskt ald­rig var en gangs­ter. Hans för­hål­lan­de till maf­fi­an var up­pen­bar­li­gen för­del­ak­tigt för bå­da par­ter­na. Sinatra fick ri­ke­dom och be­röm­mel­se, och maf­fi­an fick en tam stjär­na som kun­de an­vän­das till att öka maf­fi­ans in­koms­ter och ge bätt­re ut­del­ning på de­ras in­ve­ste­ring­ar. Om Sinatra var av­gö­ran­de för att eta­ble­ra Las Ve­gas var Las Ve­gas li­ka vik­tigt i hans come­back på 1950-ta­let. Men me­dan sång­a­ren tyd­ligt var be­ta­gen av maf­fi­an är det oklart huruvi­da maf­fi­an var li­ka för­tjust i ho­nom, el­ler om de helt en­kelt såg Sinatra som an­vänd­bar så länge han upp­för­de sig.

”Jag skul­le hell­re va­ra en maf­fi­a­boss än USA:S pre­si­dent”, är ett ci­tat som of­ta till­skrivs sång­a­ren. Om det är sant el­ler in­te är oklart, men det ver­kar som att han ald­rig fick sin öns­kan upp­fylld.

” Tuf­fing­ar blev rör­da till tå­rar och gav ho­nom fick­peng­ar för hans skild­ring­ar av sen­ti­men­ta­la po­pu­lä­ra lå­tar.”

Un­der si­na glans­da­gar var Frank Sinatra en av värl­dens störs­ta stjär­nor.

Att Frank Sinatra skrev kon­trakt på att re­gel­bun­det upp­trä­da i Las Ve­gas bi­drog myc­ket till sta­dens sta­tus.

Re­port­rar Sinatra pra­tar med för un­der rät­te­gång­en miss­han­deln av jour­na­lis­ten Lee Mor­ti­mer.

Sinatra (and­ra från väns­ter) po­se­rar med ett gäng kän­da gangst­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.