DEN KA­TOLS­KA KYR­KAN

Hur många av­slö­jan­de på­stå­en­den om sex­u­el­la över­grepp på barn be­hövs för att den ro­mersk-ka­tols­ka kyr­kan ska bry­ta sin allsmäk­ti­ga tyst­nad?

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Innehåll -

Fal­len som av­slö­ja­de sex­u­ellt ut­nytt­jan­de inom den ka­tols­ka kyr­kan.

Den ro­mersk-ka­tols­ka kyr­kan är en in­sti­tu­tion med ett ryk­te om att ha enorm kraft och in­fly­tan­de, för­seg­la­de ar­kiv och hem­li­ga kon­spi­ra­tio­ner och skandaler som går fle­ra år­hund­ra­den till­ba­ka i ti­den. För de som står in­för kyr­kans makt kan de in­ter­na kraf­ter­na i värl­dens störs­ta och ri­kas­te re­li­gi­on tyc­kas väl­di­ga och dess hi­e­rar­ki­er omöj­li­ga att na­vi­ge­ra. Den ro­mersk-ka­tols­ka kyr­kan har vi­sat sig kun­na av­fär­da skan­da­lö­sa an­kla­gel­ser en ef­ter en men tyst­na­den kun­de in­te va­ra för evigt. I år­hund­ra­den har den haft en oö­ver­stig­lig makt över det and­li­ga, se­ku­lä­ra och po­li­tis­ka. Men i slu­tet av 1980-ta­let la­des grun­den för en skan­dal som skul­le eka i fle­ra år­tion­den.

Från he­la värl­den kom an­kla­gel­ser om om­fat­tan­de sex­u­el­la över­grepp. Till en bör­jan upp­stod de lång­samt för att se­dan öka tills de nåd­de epi­de­mis­ka pro­por­tio­ner. Var­je dag kom en ny be­rät­tel­se och me­di­er­na job­ba­de för fullt. Ru­bri­ker­na skrek om över­grepp som ha­de på­gått i år­tion­den, om mörk­lägg­ning­ar på högs­ta ni­vå, mäk­ti­ga kar­di­na­ler som blun­da­de och fö­re­språ­ka­de bön över straff, och an­sträng­ning­ar för att tys­ta al­la of­fer som först nu vå­ga­de sti­ga fram.

Det blev snabbt up­pen­bart att på­stå­en­den in­te var be­grän­sa­de till ett spe­ci­fikt geo­gra­fiskt om­rå­de ut­an kom från he­la värl­den. Först för­sök­te kyr­kan ar­gu­men­te­ra för att de at­tac­ke­ra­des av en skan­dal­hung­rig press, men det­ta för­svar var dömt att miss­lyc­kas och så små­ning­om tving­a­des de mö­ta si­na an­kla­ga­re. Kri­mi­nel­la och ci­vi­la utred­ning­ar star­ta­des un­der 1990-ta­let men det var in­te för­rän 2001 som kyr­kan in­led­de sin egen in­ter­na ut­red­ning. Det­ta gjor­des av He­li­ga sto­len, kyr­kans för­valt­nings­or­gan, och dess upp­gift var mo­nu­men­tal. Om­kring ett halvt se­kel och cir­ka 3 000 präs­ter skul­le ut­re­das – det skul­le in­te bli ett lätt jobb för kyr­kan.

All­män­he­ten var choc­kad över att fal­len av miss­tänk­ta över­grepp in­te togs upp i Rom el­ler av lo­ka­la myn­dig­he­ter, ut­an istäl­let be­hand­la­des i det lo­ka­la bis­kops­stif­tet. Det­ta in­ne­bar of­ta att den miss­tänk­ta brotts­ling­en helt en­kelt för­flyt­ta­des, pro­ble­met för­svann och off­ret blev ut­an stöd el­ler rätt­vi­sa.

De som ha­de va­rit barn när över­grep­pen sked­de träd­de nu fram som vux­na. På Ir­land upp­rät­ta­des en kom­mis­sion för att spe­ci­fikt un­der­sö­ka om­fat­tan­de sex­u­el­la över­grepp på ka­tols­ka in­sti­tu­tio­ner för poj­kar. Kom­mis­sio­nens dom blev att kyr­kan ha­de kän­ne­dom om över­grep­pen och att in­sti­tu­tion­ens obe­ro­en­de in­spek­tö­rer blun­da­de för våld­sam­ma och sex­u­el­la över­grepp. Of­ta var off­ren bland de mest sår­ba­ra i sam­häl­let. När de stod mot ka­to­li­cis­mens makt och in­fly­tan­de på Ir­land ha­de des­sa glöm­da barn li­ten chans för att nå­gon skul­le lyss­na på de­ras på­stå­en­den.

När de fle­ra år se­na­re träd­de fram som vux­na blev det dock an­norlun­da. Nu blev vo­ly­men av an­kla­gel­ser över­väl­di­gan­de. An­ta­let an­kla­gel­ser mot präs­ter­skap i USA var långt fler än i res­ten av värl­den. Och i tillägg till ut­red­ning­ar­na på Ir­land av­gick ock­så är­ke­bis­ko­pen i Wi­en på grund av det sto­ra an­ta­let an­kla­gel­ser som hans

kyr­ka ställ­des in­för. En Bbc-do­ku­men­tär om den la­ti­na­me­ri­kans­ka kyr­kan av­slö­ja­de att ett an­tal präs­ter var pe­do­fi­ler och i Austra­li­en öpp­na­des en kung­lig kom­mis­sion för att un­der­sö­ka in­sti­tu­tio­nellt miss­bruk, in­klu­si­ve det som be­gåtts av med­lem­mar av den ka­tols­ka kyr­kan. I al­la des­sa fall låg fo­kus in­te ba­ra på de som ha­de be­gått över­grep­pen men ock­så på mörk­lägg­ning­ar­na som gjort det möj­ligt för över­grep­pen att fort­sät­ta i åra­tal – ut­an kon­se­kven­ser. Kyr­kan kla­ga­de in­led­nings­vis över att me­di­er­na drev en häx­jakt och att fal­len en­dast gäll­de en li­ten mi­no­ri­tet som bli­vit opro­por­tio­ner­ligt över­driv­na. På­ven Fran­ci­skus häv­da­de se­na­re att två pro­cent av präs­ter­ska­pet var pe­do­fi­ler, i lin­je med in­ter­na­tio­nel­la siffror över he­la be­folk­ning­en. Det­ta gjor­de na­tur­ligt­vis li­te för att mild­ra oron. Kyr­kan in­led­de en in­ten­siv själv­gransk­ning för att re­da upp i sitt hus och av­slu­ta den tyst­nad och hem­lig­hetskul­tur som så länge ha­de re­ge­rat. För­kla­ring­ar sök­tes från högs­ta ni­vå och på­ven själv fick stå till svars – in­te för över­grep­pen, men för att hans fö­re­gång­a­re miss­lyc­kats med att ta itu med dem och se till att för­ö­var­na straf­fa­des.

Fak­tum är att Va­ti­ka­nen ba­ra be­gär­de att an­kla­gels­­er om sex­u­el­la över­grepp rap­por­te­ra­des till Rom in­nan de skic­ka­des vi­da­re för att han­te­ras av lo­ka­la tjäns­te­män i kyr­kan. En rap­port från 2004 vi­sa­de att präs­ter som be­gick över­grepp in­te ha­de straf­fats ut­an helt en­kelt för­flyt­tats och fick där­ef­ter fort­sät­ta att be­blan­da sig med barn. Även om det­ta in­te all­tid var fal­let var det än­då en van­lig lös­ning, och kyr­kan främ­ja­de in­te me­di­cinsk el­ler ju­ri­disk in­ter­ven­tion för att be­hand­la el­ler straf­fa den som ut­för­de över­grep­pen. Istäl­let upp­munt­ra­de de ur­sprung­­lig­en brotts­ling­ar­na att be för att vil­jan att be­gå över­grepp skul­le för­svin­na. Till sist öpp­na­de kyr­kan be­hand­lings­an­lägg­ning­ar i Nor­da­me­ri­ka och de häv­dar en­bart fram­gångs­ri­ka re­sul­tat – men inga obe­ro­en­de upp­gif­ter stöt­tar det­ta.

Över he­la värl­den bör­ja­de kyr­kan ac­cep­te­ra på­stå­en­den om över­grepp och er­bjöd för­lik­ning­ar till of­fer. År 2001 gjor­de på­ven Jo­han­nes Pau­lus II

ett ut­ta­lan­de där han ot­ve­ty­digt för­döm­de präs­ter­skap som ha­de sex­u­ell kon­takt med min­derå­ri­ga, öm­se­si­digt el­ler in­te. Sam­ti­digt pre­sen­te­ra­des ett trans­pa­rent till­vä­ga­gångs­sätt för att han­te­ra sex­u­el­la över­grepp. Det fast­ställ­des att myn­dig­he­ter­na och Va­ti­ka­nen all­tid skul­le in­for­me­ras om på­stå­en­den som ha­de det mins­ta san­ning i sig. Det fanns en klau­sul som tillå­ter på­ven att in­gri­pa och av­vi­sa en präst, men klau­sul­en lå­ter ock­så en präst be­hål­la sitt äm­be­te om han går med på ett liv av bot­gö­rel­se.

”2011 för­sök­te man att sät­ta igång ett åtal mot på­ven för brott mot mänsk­lig­he­ten.”

Hans ef­ter­trä­da­re gick dock ett steg läng­re och för­kla­ra­de att ing­en präst som ha­de va­rit pe­do­fil skul­le få för­bli i präs­ter­ska­pet. Han bad om ur­säkt för den ska­da som den ro­mersk-ka­tols­ka kyr­kan i Nor­da­me­ri­ka fått li­da och för­säk­ra­de värl­den om att var­je på­stå­en­de skul­le ut­re­das och få kor­rek­ta på­följ­der. Många an­såg att det var för­sent.

Över he­la värl­den fanns det fort­fa­ran­de åsik­ter om kyr­kans miss­­lyc­kan­de att er­kän­na att över­grepp och mörk­lägg­ning­ar var ett syste­miskt pro­blem. I stäl­let till­skrevs miss­lyc­kan­de­na var­je en­skilt ter­ri­to­ri­um ut­an sam­band med and­ra över­grepp. Med an­kla­gel­ser mot tu­sen­tals präs­ter i USA som ba­ra re­sul­te­ra­de i 150 åtal und­ra­de vis­sa hur no­ga fal­len följ­des upp. Löf­ten om att age­ra snabbt var en sak, men be­vis på så­dant snabbt in­gri­pan­de tyck­tes sak­nas.

Man var över­ty­gad om att på­ven Benedictus XVI ha­de en vik­tig roll i att mörk­läg­ga över­grep­pens om­fatt­ning och 2011 för­sök­te man sät­ta igång ett åtal mot på­ven för brott mot mänsk­lig­he­ten. Åta­let har än­nu in­te verk­ställts, och även om han har av­gått är Benedictus fort­fa­ran­de bo­satt i Va­ti­ka­nen, skyd­dad av sin okross­ba­ra im­mu­ni­tet. Men fort­fa­ran­de finns en vil­ja att åta­la ho­nom – ett tyd­ligt tec­ken på att da­gar­na då den ka­tols­ka kyr­kan var on­å­bar de­fi­ni­tivt hör till det för­flut­na.

Idag lig­ger fo­kus in­te ba­ra på att gö­ra rätt för det för­flut­na, men ock­så sä­ker­stäl­la att så­da­na brott ald­rig hän­der igen. Trots att kyr­kan är an­ge­lä­gen om att gå vi­da­re och häv­dar att den har ta­git upp pro­ble­men som tillät över­grepp gå obe­märk­ta och ostraf­fa­de för­bi, häv­dar kri­ti­ker­na att sår­ba­ra barn fort­fa­ran­de lig­ger i risk­zo­nen. På sam­ma sätt hind­ras de som vill få rätt­vi­sa och gå vi­da­re med li­vet av det lång­sam­ma för­fa­ran­det som de brotts­be­käm­pan­de or­gan som be­hand­lar Va­ti­ka­nens hi­e­rar­ki mö­ter.

FN:S barn­kon­ven­tion fort­sät­ter att upp­ma­na kyr­kan att av­lägs­na al­la kän­da el­ler miss­tänk­ta miss­bru­ka­re från de­ras äm­be­ten och att för­seg­la­de ar­kiv om miss­bruk och mörk­lägg­ning­ar ska öpp­nas och över­läm­nas till myn­dig­he­ter­na så att åtal kan väc­kas där det är lämp­ligt. He­li­ga sto­len har emel­ler­tid in­te sva­rat på des­sa för­fråg­ning­ar, men FN:S in­gri­pan­de mås­te ses som po­si­tivt för de som fort­fa­ran­de för­sö­ker få rätt­vi­sa.

En dag kanske ar­ki­ven öpp­nas så att de som har skyd­dats i åra­tal änt­li­gen kan stäl­las in­för rät­ta för si­na brott. Fram till att den da­gen kom­mer är det osan­no­likt att just den­na an­de nå­gon­sin kom­mer att kry­pa till­ba­ka till flas­kan. Plå­gad och un­der in­ten­siv gransk­ning har den ro­mersk-ka­tols­ka kyr­kan för evigt för­änd­rats av på­stå­en­den om miss­bruk som hem­sökt den i år­tion­den.

2010 mar­sche­ra­de män­ni­skor i Lon­don mot på­ve Benedictus XVI, miss­tänkt för att va­ra del­ak­tig i över­grep­pen.

Bil­der på De­mon­stran­ter hål­ler upp över­grepps­of­fer vid in­stal­la­tio­nen O’mal­ley. av är­ke­bis­kop Se­an Pa­trick

Ak­ti­vis­ter är fast in­te be­slut­na om att glöm­ma brot­ten.

På­ven Benedictus XVI an­kla­ga­des för att ha haft en stor roll i att mörk­läg­ga över­grep­pen. Va­ti­kan­sta­ten har an­kla­gats för att skyd­da si­na brotts­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.