PRINSESSAN MARGARET

Hur Stor­bri­tan­ni­ens par­typ­ri­nes­sa föll för en av lan­dets mest ökän­da gangst­rar.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Innehåll -

Läs om drott­ning­ens sys­ters skan­da­lö­sa kär­leksliv och hur MI5 rå­na­de en bank för att skyd­da hen­nes namn.

”I ett oskyd­dat ögon­blick ha­de prinsessan sagt mer om si­na käns­lor än vad nå­gon kun­de ha anat.”

Krö­ning­en av Eli­za­beth II tv-sän­des och stod på i mil­jon­tals hem över he­la det brit­tis­ka sam­väl­det. Me­dan na­tio­nens äls­ka­de prin­ses­sa om­fam­na­de sitt öde att bli drott­ning, rik­ta­des ka­me­ror­na mot hen­nes yng­re sys­ter. Margaret, den ele­gan­ta 22-åri­ga prins­es­san, vän­de sig mot man­nen bred­vid sig och bors­ta­de tank­spritt bort ludd från hans ko­stym. I ett oskyd­dat ögon­blick ha­de prinsessan sagt mer om si­na käns­lor för den­na man än vad nå­gon kun­de ha anat.

På den­na he­li­gas­te dag för kung­a­fa­mil­jen ha­de en skan­dal bru­tit ut – men för prin­ses­sans av­gu­dan­de publik var det­ta hen­nes en­da chans till sann lyc­ka. Me­dan na­tio­nen he­ja­de på Margaret ha­de den kung­li­ga fa­mil­jen and­ra tan­kar. Det kom in­te på frå­ga att prinsessan skul­le få gif­ta sig med Pe­ter Town­send, en från­skild Raf-of­fi­cer och två­barns­far. Med kros­sa­de hjär­tan be­stäm­de sig pa­ret att om de in­te kun­de gif­ta sig med varand­ra skul­le de ald­rig gif­ta sig alls.

Men ba­ra fy­ra år se­na­re var Town­send för­lo­vad med en ung bel­gisk kvin­na, slå­en­de lik hans ti­dig­are kung­li­ga äls­ka­rin­na. Prinsessan blev helt för­störd och näs­ta dag till­kän­na­gav hon sin för­lov­ning med pojk­vän­nen, fo­to­gra­fen An­to­ny Armstrong-jo­nes. Pa­ret gif­te sig 1960 i en ex­tra­va­gant ce­re­mo­ni på West­mins­ter Ab­bey och Mar­ga­rets nya man fick ti­teln gre­ve av Snow­don. Från ut­si­dan ver­ka­de pa­ret le­va ett lyck­ligt och för­tju­san­de liv men un­der ytan fanns en väl­digt an­norlun­da verk­lig­het. Trots att de fick två barn till­sam­mans var pa­rets re­la­tion tra­sig. Bå­da ha­de kär­leks­af­fä­rer och prinsessan Margaret koppl­ad­es ihop med fle­ra kän­da namn – in­klu­si­ve Ro­bin Douglas-ho­me, som be­gick själv­mord ef­ter att de­ras kor­ta af­fä­rer tog slut, och Rod­dy Llewel­lyn, som var 17 år yng­re än Margaret.

Men äk­ten­ska­pet med Snow­don ha­de si­na för­de­lar. 1960 fick de ny­gif­ta en tomt på ön Musti­que i Kari­bi­en av Co­lin Ten­nant, en skotsk aris­to­krat som Margaret ha­de känt se­dan da­gar­na med Town­send. Här, på ön som Snow­don ryk­ta­des av­sky, bygg­de Margaret sin vil­la, Les Jo­li­es Eaux. År ef­ter år sök­te Margaret lug­net i de ri­ka och be­röm­das pa­ra­dis, långt bort från pressens sno­kan­de ögon. Det var ock­så här som Margaret möt­te den ökän­da John Bin­don, vars charm och tor­ra hu­mor fick prinsessan på fall.

Bin­don var en född och upp­vux­en cock­ney från Ful­hams, där han um­gicks med sta­dens ri­ka aris­to­kra­tis­ka in­vå­na­re. Han upp­täck­tes av en ta­langscout 1967 och fick en roll som hust­ru­miss­hand­la­re i den brit­tis­ka fil­men Po­or Cow. Med sin tuf­fa charm och här­da­de at­ti­tyd var Bin­don per­fekt till att spe­la våld­sam­ma skur­kar. Han spe­la­de många rol­ler som gangs­ter un­der de kom­man­de åren, bland an­nat i Ta fast Car­ter!. Men

me­dan Bin­don spe­la­de i fle­ra brit­tis­ka klas­si­ker lev­de han ock­så ett lik­nan­de på hem­ma­plan. Bin­don var en ökänd gangs­ter i Lon­don som äg­na­de sig åt ut­press­ning och skuldin­driv­ning och var känd för sitt oför­ut­säg­ba­ra och het­si­ga tem­pe­ra­ment.

År 1974, me­dan Margaret pla­ne­ra­de sin re­trätt till Musti­que, var Bin­don in­blan­dad i en miss­han­del på Lon­dons ga­tor. Bin­don var ef­ter­lyst av po­li­sen och ac­cep­te­ra­de mot­spe­lers­kan Da­na Gil­le­spi­es väl­taj­ma­de in­bju­dan till en se­mes­ter i Kari­bi­en. Med ingen­ting an­nat än klä­der­na han bar åk­te Bin­don till Musti­que, där hans hu­mor och charm till­ta­la­de prinsessan Margaret.

På ön upp­stod ett orubb­ligt band mel­lan pa­ret. Obe­rörd av Mar­ga­rets sta­tus som kung­lig­het skämt­­ade Bin­don med hen­ne som han gjor­de med si­na kom­pi­sar hem­ma i Lon­don. För Margaret var Bin­dons kras­sa hu­mor en frisk fläkt jäm­fört med den ste­la och for­mel­la kung­li­ga mil­jön hem­ma i Stor­bri­tan­ni­en. Ba­ra någ­ra da­gar ef­ter de­ras förs­ta mö­te togs den en­da kän­da bil­den på pa­ret till­sam­mans på ön. Margaret, av­slapp­nad i sin bad­dräkt, sit­ter bred­vid Bin­don, som sit­ter lu­tad mot prinsessan och bär en pro­vo­ce­ran­de t-shirt med or­den ”En­joy Cocai­ne” (Njut av ko­ka­in, en an­spel­ning på Coca Co­las kän­da slo­gan). Det­ta pri­va­ta fo­to­gra­fi skul­le kom­ma till­ba­ka och hem­sö­ka dem ba­ra någ­ra år se­na­re.

Till­ba­ka i Stor­bri­tan­ni­en in­ten­si­fi­e­ra­des de­ras kon­takt. Trots att Bin­don ha­de ett för­hål­lan­de med skå­de­spe­lers­kan och mo­del­len Vic­ki Hod­ge fort­sat­te Bin­don och Margaret att träf­fas i hem­lig­het. Fle­ra de­cen­ni­er se­na­re re­flek­te­ra­de Hod­ge över det skan­dalom­su­sa­de pa­rets re­la­tion och be­rät­ta­de att Bin­don bru­ka­de få te­le­fon­sam­tal från Mar­ga­rets per­so­nal som kal­la­de ho­nom till Ken­sing­ton Pa­la­ce. Of­ta ploc­ka­des han upp av en bil, som tog ho­nom till en an­nan bil, som se­dan kör­de ho­nom till prin­ses­sans bo­stad. Än­då för­blev Bin­don – den ökän­da kvin­notju­sa­ren som gär­na pra­ta­de om si­na af­fä­rer – hem­lig­hets­full an­gå­en­de sitt för­hål­lan­de till prinsessan.

Men dis­kre­tio­nen fick ett snabbt slut. Pa­ret sågs till­sam­mans fle­ra gång­er och ryk­ten bör­ja­de gå om prinsessan och hen­nes opas­san­de äls­ka­re. Un­der ju­len 1975 an­ord­na­de Margaret en ny re­sa till Musti­que och bjöd in Bin­don. Med Hod­ge, sin to­le­ran­ta flick­vän, vid sin si­da åk­te de till den kari­bis­ka ön med prinsessan. Men även med Hod­ge i när­he­ten be­ted­de sig de två äls­kar­na opas­san­de. I en do­ku­men­tär från 2009 tän­ker Hod­ge till­ba­ka på re­san och be­skri­ver de två som ”myc­ket tag­na av varand­ra, och de ha­de up­pen­bar­li­gen ett för­hål­lan­de”. Bin­don var känd bland si­na vän­ner för att va­ra väl­ut­rus­tad och upp­ma­na­des vi­sa prinsessan sitt par­ty­trick. På stran­den drog gangs­tern ner si­na byx­or, ”gjor­de tro­li­gen he­li­kop­tern och sving­a­de runt den någ­ra gång­er”, sä­ger Hod­ge.

Bin­don och Hod­ge stan­na­de ba­ra på ön i någ­ra vec­kor. Det var Mar­ga­rets näs­ta gäst som skul­le bli hen­nes, och hen­nes äls­ka­res, fördärv. Ef­ter att ha bru­tit upp re­la­tio­nen någ­ra år ti­di­ga­re åter­vän­de Mar­ga­rets fö­re det­ta äls­ka­re Rod­dy Llewel­lyn till Musti­que för att åter väc­ka gnis­tan med prinsessan Margaret. De åter­före­na­de äls­kar­na var omed­vet­na om att en jour­na­list lyc­kats smy­ga in på ön. Hem­ma i Stor­bri­tan­ni­en pub­li­ce­ra­des fo­to­gra­fi­er på prinsessan och hen­nes toy­boy i tid­ning­ar­na, myc­ket till all­män­he­tens av­sky. Nu var hon in­te läng­re en ung prin­ses­sa kär i en sti­lig of­fi­cer. Mar­ga­rets po­pu­la­ri­tet ha­de sjun­kit när hen­nes ut­svä­van­de livs­stil av fros­se­ri och odöd­lig­het gick över­styr. Ny­he­ten om hen­nes ut­omäk­ten­skap­li­ga affär var den sista spi­ken i kis­tan. Lord Snow­don, som lämp­ligt nog ig­no­re­ra­de fak­tu­met att han själv ha­de haft af­fä­rer, spe­la­de of­fer och sat­te igång skils­mäs­so­för­hand­ling­ar mot Margaret.

Un­der ti­den sjönk Bin­don dju­pa­re och dju­pa­re i al­ko­hol- och drog­be­ro­en­de och hans dis­kre­tion bör­ja­de vack­la. När be­rät­tel­ser om prin­ses­sans af­fä­rer kom ut i pres­sen bör­ja­de Bin­don be­rät­ta om si­na mö­ten med drott­ning­ens sys­ter. Han gick så

långt att han skröt om att ha av­kläd­da bil­der på hen­ne. Ef­tersom ryk­ten om de­ras affär ha­de plå­gat prinsessan se­dan de­ras förs­ta re­sa till Musti­que, ha­de drott­ning­ens sä­ker­hets­tjänst haft koll på Bin­don. En kväll följ­de de ef­ter ho­nom och det sägs att de om­ring­a­de gangs­tern och kräv­de att han höll tyst om prinsessan – an­nars ris­ke­ra­de han att bli eli­mi­ne­rad. Bin­don sägs ha bränt bil­der­na och ta­la­de ald­rig om sitt för­hål­lan­de till Margaret igen. Och så slu­ta­de den mest skan­da­lö­sa af­fä­ren i den brit­tis­ka kung­a­fa­mil­jen, men det var in­te på nå­got sätt slu­tet för var­ken prinsessan Margaret el­ler John Bin­don. Ef­ter ett bråk på en pub 1978 an­kla­ga­des Bin­don för att ha mör­dat John Dar­ke, en an­nan gangs­ter i Lon­don. Ef­ter att ha över­läm­nat sig själv till po­li­sen åta­la­des Bin­don för mor­det på Dar­ke men frikän­des i no­vem­ber 1979. Ryk­ten om hans kär­leks­af­fär med prinsessan Margaret flo­re­ra­de fort­fa­ran­de – och för­ne­ka­des starkt av bå­da par­ter – när Daily Mir­ror kom över den en­da pri­va­ta bil­den som kun­de ra­se­ra he­la histo­ri­en. Bil­den ham­na­de på första­si­dan med ru­bri­ken: ” Till­sam­mans på ön Musti­que, Margaret och man­nen som frikän­des för mord”. Li­vet blev ald­rig så lyck­ligt som det var un­der stor­hets­ti­den på Musti­que, var­ken för Bin­don el­ler Margaret. Bin­dons skå­de­spe­lar­kar­riär rann ut i san­den ef­ter att de våld­sam­ma histo­ri­er­na blev of­fent­li­ga och Mar­ga­rets ryk­te åter­häm­ta­de sig in­te helt ef­ter hen­nes skils­mäs­sa. Bit­ter in­led­de hon ett för­hål­lan­de med Llewel­lyn men han läm­na­de hen­ne ock­så.

”Bin­don bör­ja­de be­rät­ta om si­na mö­ten med drott­ning­ens sys­ter. Han gick så långt att han skröt om att ha av­kläd­da bil­der på hen­ne.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.