Charlie Land­stry­ka­rens ana­to­mi

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kändisskandaler Charlie Chaplin -

Till­sam­mans med en hand­full and­ra film­ka­rak­tä­rer blev Charlie Land­stry­ka­ren världs­känd. Han blev igen­kän­nings­bar även som en­dast en sil­hu­ett. Chaplin de­sig­na­de ko­sty­men och den för­blev iko­nisk un­der hans 22 år långa kar­riär. Charlie Land­stry­ka­rens klä­der är en un­der­dogs rust­ning mot en ga­len värld.

Byx­or

Hatt

Plom­monsto­pet är för li­tet för Char­li­es huvud, vil­ket för­stär­ker ka­rak­tä­rens mal­pla­ce­ra­de sta­tus och av­slö­jar att han in­te kan bätt­re.

Mustasch

En­ligt en histo­ria vän­ta­de Charlie på att reg­net skul­le slu­ta så att de skul­le kun­na åter­upp­ta film­in­spel­ning­en på Keysto­ne Co­me­dy Stu­dio 1914. Han hit­ta­de mu­sta­schen bland smink som var me­nat för en bov.

Skor Jac­ka

Den för tigh­ta jac­kan fram­hä­ver ka­rak­tä­rens lil­la kropp i en mo­dern värld som of­ta är för skräm­man­de men som han all­tid lyc­kas över­lis­ta och över­le­va i. Med des­sa för sto­ra byx­or för­svin­ner ka­rak­tä­rens ben i allt ma­te­ri­al och följ­d­ak­ti­gen rör han sig med en viss ele­gans, som om han svä­var ovan­för mar­ken.

Käpp

Chaplins käpp är vik­tigt rek­vi­si­ta som för­stär­ker ka­rak­tä­ren. Den är top­pen av den me­ta­fo­ris­ka hat­ten som hör hem­ma bland 1800-ta­lets tra­di­tio­nel­la te­a­ter­ko­sty­mer som Chaplin var väl­be­kant med. Skor­na med stor­lek 48 är allt­för sto­ra och för­vräng­er Char­li­es fy­sik. Det­ta re­sul­te­rar i vi­su­ell ko­me­di även när Chaplin in­te ut­tryc­ker käns­lor. Skor­na sit­ter all­tid på fel föt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.