Myste­ri­et är löst

Fa­mil­jen Ro­ma­novs san­na öde.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Kungliga & Religiösa Skandaler Anastasia -

Den 17 ju­li 1998, 70 år ef­ter mas­sa­kern i Je­ka­te­rin­burg, fick kvar­le­vor­na från Niko­laj II, tsa­rin­nan Alexandra, tre av de­ras fy­ra dött­rar, och de fy­ra tro­tjä­na­re som av­rät­ta­des med dem, en stats­be­grav­ning och grav­sat­tes i Pe­ter-pa­ul­ka­te­dra­len i Sankt Pe­ters­burg, Ro­ma­novs tra­di­tio­nel­la vi­loplats. Två år se­na­re hel­gon­för­kla­ra­de den rysk-or­to­doxa kyr­kan tsar­fa­mil­jen som pas­sions­bä­ra­re. Men två krop­par sak­na­des fort­fa­ran­de.

Un­der 16 år sök­te man ef­ter den and­ra gra­ven i Kop­tja­kisko­gen som be­skrevs av Ju­rov­skij. I au­gusti 2007 lo­ka­li­se­ra­de en grupp histo­ri­ker och ar­ke­o­lo­ger en grund grop cir­ka 60 me­ter från den upp­gräv­da mass­gra­ven. In­u­ti upp­täck­te de 48 hac­ka­de och brän­da ben­frag­ment, in­klu­si­ve de­lar av lår­ben, skal­lar och ett an­tal tän­der. Rätts­me­di­cinsk ana­lys vi­sa­de att de kom från två se­pa­ra­ta in­di­vi­der, en man mel­lan 12–15 år och en kvin­na mel­lan 15–19 år.

Dr Mi­chael Cob­le från Uni­ted Sta­tes Ar­med For­ces DNA Iden­ti­fi­ca­tion La­bo­ra­to­ry ut­för­de ge­ne­tisk test­ning. Bå­da upp­sätt­ning­ar­na av kvar­le­vor­na iden­ti­fi­e­ra­des som barn till Niko­laj II och tsa­rin­nan Alexandra. Alex­ej ha­de hit­tats.

Men vil­ken stor­her­ti­gin­na ha­de änt­li­gen bli­vit upp­grävd? Rys­ka fors­ka­re in­si­ste­ra­de på att de kvinn­li­ga kvar­le­vor­na till­hör­de Ma­ria. Ame­ri­kans­ka rätts­me­di­cins­ka ex­per­ter iden­ti­fi­e­ra­de dem igen som Anastasia – en kon­tro­vers som tro­li­gen ald­rig kom­mer att lö­sas. När ut­red­ning­ar­na är fär­di­ga pla­ne­rar den rys­ka re­ge­ring­en att be­gra­va res­ter­na i Sankt Pe­ters­burg.

I ju­li 1991 häv­da­de rys­ka ve­ten­skaps­män att de hit­tat Anas­ta­si­as ske­lett i mass­gra­ven nä­ra Je­ka­te­rin­burg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.