1919 års World Se­ri­es i pop­kul­tur

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Sportskandaler Black Sox-skandalen -

Hur den sto­ra upp­gö­rel­sen ham­na­de i lit­te­ra­tur, film och TV.

Black Sox-skan­da­len var en så oer­hörd hän­del­se i USA:S kul­tur att ef­fek­ter­na av den känns än idag. 1925 ha­de den slu­tat näm­nas på sport­si­dor­na, men togs istäl­let upp i en av den ti­dens störs­ta lit­te­rä­ra klas­si­ker. I The Gre­at Gats­by, F Scott Fitz­ge­ralds ro­man som ut­spe­lar sig un­der jazz­ål­dern, sä­ger bokens be­rät­ta­re: ”Idéen choc­ke­ra­de mig. Jag minns såklart att World Se­ri­es ha­de bli­vit upp­gjord, men ... Det ha­de ald­rig fal­lit mig in att en man kun­de le­ka med 50 mil­jo­ner män­ni­skors för­tro­en­de li­ka is­kallt som en in­brotts­tjuv spräng­er ett kas­sa­skåp”. Man­nen han syf­tar på är Mey­er Wolf­s­heim, men­tor till ro­ma­nens hjäl­te, Jay Gats­by, och var ett por­trätt av Rot­h­s­te­in.

Ber­nard Ma­lamuds ro­man från 1952, The Na­tu­ral, in­vol­ve­rar emel­ler­tid ock­så en kränkt ba­se­boll­spe­lan­de pro­ta­go­nist, som in­spi­re­ra­des av Joe Jack­son, som be­ty­ga­de sin oskuld än­da till sin död.

WP Kin­sel­las ro­man från 1982, Sho­e­less Joe, hand­lar ock­så om Jack­son. Ro­ma­nen åter­uppli­var ho­nom och Ci­cot­te för en sista he­der­lig ba­se­ball­match. Den gjor­des till en Hol­ly­wood-film med ti­teln Fi­eld of Dreams 1989. Re­fe­ren­ser till skan­da­len kan ock­så hit­tas i Cop­po­las Oscars-vin­nan­de film The God­fat­her Part II från 1974. Ett ny­a­re ex­em­pel är HBO:S tv-se­rie Board­walk Em­pi­re som ut­spe­lar sig i al­ko­hol­för­bu­dets USA, och hand­lar om Rot­h­s­te­in som mås­te ta hand om ba­se­boll­s­kan­da­len.

Det var kanske näs­tan 100 år se­dan World Se­ri­esskan­da­len, men san­ning­en om Black Sox är li­ka spän­nan­de idag som den var 1919.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.