Vad som hän­de se­dan…

Ödet blev in­te lyck­ligt för de sex kon­spi­ra­tö­rer­na i Black Sox-skan­da­len.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Sportskandaler Black Sox-skandalen -

De åt­ta spe­lar­na in­vol­ve­ra­de i Black Sox-skan­da­len må ha läm­nat dom­sto­len fria, men de skul­le få be­ta­la ett högt pris för si­na hand­ling­ar. En fe­de­ral do­ma­re med nam­net Ke­ne­saw Mountain Lan­dis ut­sågs till ba­se­bolls förs­ta kom­mis­sio­när som ett di­rekt re­sul­tat av upp­gö­rel­sen. I ja­nu­a­ri 1921 för­kla­ra­de han: ”Nu när jag börjar med ba­se­boll ska ni ba­ra se hur jag spe­lar spe­let. Om jag fång­ar en skurk kom­mer han få det hett om öro­nen res­ten av sitt liv. Jag tar till al­la me­del som krävs för att se till att han blir straf­fad för sitt brott.” Lan­dis höll sitt ord och sat­te al­la åt­ta män på en ”otillå­ten lis­ta” ef­ter rät­te­gång­en. Det in­ne­bar livs­tids av­stäng­ning.

Trots att vis­sa för­sök­te le­va som halv­proffs var de­ras liv som id­rotts­stjär­nor över. Ci­cot­te spe­la­de ald­rig igen. Han åter­vän­de till sin hemstad Li­vo­nia, Michi­gan, och ar­be­ta­de på en ben­sin­sta­tion. Gandil spen­de­ra­de si­na da­gar som rör­mo­ka­re. Felsch drev en mat­af­fär, Jack­son en sprit­bu­tik, Ris­berg en bar och Wil­li­ams en träd­gårds­verk­sam­het. Mcmul­lin och We­a­ver hop­pa­de runt från jobb till jobb och kun­de in­te slå sig till ro. Upp­gö­rel­sen ha­de tyd­li­gen in­te gjort dem ri­ka hel­ler. Man tror att de ald­rig fick myc­ket av de peng­ar som de bli­vit lo­va­de. Rot­h­s­te­in ha­de dock tjä­nat 350 000 dol­lar (mot­sva­ran­de 2,8 mil­jo­ner kro­nor) på att spe­la mot Sox. Men han lev­de in­te till­räck­ligt länge för att nju­ta av vins­ten, 1928 sköts han ner av ri­va­li­se­ran­de gangst­rar och dog se­na­re av si­na ska­dor.

Do­ma­re Ke­ne­saw Mountain Lan­dis såg till att kon­spi­ra­tö­rer­na blev av­stäng­da på livs­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.