’’JAG VAR LYCKLIG SOM EN HUND’’

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Alex­is Sán­chez blev förs­te chi­le­na­re i Man­ches­ter Uni­ted. Allt för att en dag skri­va histo­ria. – När man frå­gar i Ar­gen­ti­na vem som var störst ge­nom ti­der­na så ­sva­rar de ”Ma­ra­do­na”. När man ­frå­gar i Bra­si­li­en sva­rar de ” Pe­lé”. Jag vill att när man frå­gar i Chi­le så ska folk sva­ra ”Alex­is Sán­chez”.

De är in­te många. Spe­lar­na som gått di­rekt mel­lan Arsenal och Man­ches­ter Uni­ted.

Alex­is Sán­chez blev i mit­ten av ja­nu­a­ri blott sjät­te spelare nå­gon­sin att gö­ra flyt­ten från Lon­don till Man­ches­ter.

– Jag är stolt över att till­hö­ra värl­dens störs­ta klubb. Jag till­bring­a­de tre och ett halvt år i Arsenal och jag tar med mig många po­si­ti­va min­nen från en stor­klubb och fan­sen.

Men det finns en skill­nad på stor­klubb och vin­nan­de klubb. Un­der Sán­chez tid i Arsenal tog klub­ben hem FA-cu­pen två gång­er och Com­mu­ni­ty Shi­eld en gång. Det an­ta­let tit­lar tan­ge­ra­de José Mou­rin­ho re­dan un­der sin förs­ta sä­song i Man­ches­ter Uni­ted.

Var nä­ra att det blev Ci­ty

Man­ches­ter Ci­ty låg när­mast en Sán­chezvärv­ning un­der he­la som­ma­ren och hös­ten, men i sista stund kom Uni­ted in och ka­pa­de affären.

– Jag kun­de in­te tac­ka nej till att få spe­la på en hi­sto­risk are­na (Old Trafford) och att få job­ba med José Mou­rin­ho. Jag är väl­digt stolt över att bli den förs­ta chi­le­na­ren att spe­la för Uni­teds A-lag. Jag hop­pas att jag kan vi­sa al­la fans i värl­den var­för klub­ben val­de att ta mig hit.

Och det är just driv­kraf­ten att vin­na sto­ra tit­lar som fått Sán­chez att vil­ja läm­na. La ­Li­ga har han re­dan vun­nit med Bar­ce­lo­na. Och i Chi­le har han re­dan skri­vit in sig i histo­rie­böc­ker­na med dubb­la Co­pa Améri­ca-tit­lar (2014 och 2015). En plump i pro­to­kol­let är kval­fi­askot som be­tyd­de att han in­te får ­spe­la VM i som­mar.

Men nu när han ska va­ra i sin bäs­ta ål­der, 29 år, är am­bi­tio­nen att täv­la om de all­ra störs­ta tit­lar­na.

– Jag vill bli Chi­les störs­ta spelare ge­nom ti­der­na. När man frå­gar i Ar­gen­ti­na vem som var störst ge­nom ti­der­na så sva­rar de ”Ma­ra­do­na”. När man frå­gar i Bra­si­li­en sva­rar de ”Pe­lé”. Jag vill att när man frå­gar i Chi­le så skall folk sva­ra ”Alex­is Sán­chez”. I dags­lä­get sva­rar vis­sa Mar­ce­lo Sa­las och and­ra Iván Za­mo­ra­no, folk är oen­se.

”Allt kom­mer att bli bra, mam­ma”

Där­till gör den ny­bliv­ne Man­ches­ter Uni­ted-stjär­nan en hel del god­hjär­tat ar­be­te hem­ma i Chi­le. Som jultra­di­tion åter­vän­der han all­tid hem till Toco­pil­la, sta­den där han väx­te upp. Där de­lar han ut jul­klap­par, i form av klä­der och fot­bol­lar, i de all­ra fat­ti­gas­te de­lar­na av sta­den. Han har även byggt eg­na fot­bolls­pla­ner och re­no­ve­rat vägar­na samt hjälpt sin mam­ma med ett nytt hus och be­ta­lat sin mos­ters mans can­cer­be­hand­ling.

– Jag ha­de inga fot­bolls­skor när jag var ­li­ten ef­tersom min mam­ma in­te ha­de råd. När jag fick mi­na förs­ta skor var jag 15 år och det var borg­mäs­ta­ren som gav mig dem, så jag kun­de in­te mot­stå fres­tel­sen. Två tim­mar ef­ter att jag ha­de fått dem stod jag ute på ­ga­tan med mi­na nya skor och spe­la­de fot­boll på as­fal­ten trots att de var grässkor.

– Jag var li­ka lycklig som en hund. Jag ­bru­ka­de sä­ga: ”Var lugn, mam­ma, för jag kom­mer att bli fot­bolls­proffs och då kom­mer allt att bli bra, vi kom­mer ha peng­ar.” Mål­med­ve­ten­he­ten har bli­vit en driv­kraft. Re­dan som ung hem­ma i Toco­pil­la mis­sa­de­han trä­ning­ar­na med lo­ka­la klub­ben Arauco

SÁN­CHEZ väl­jer Uni­ted för kar­riä­rens bäs­ta år — vill bli störst av al­la

för att han fast­na­de ute i ga­tu­fot­bolls­mat­cher.

– Att spe­la bar­fo­ta ute på ga­tan är det som har gjort mig till den fotbollsspelare jag är i dag. Jag var tvung­en att spe­la med någ­ra hopp här och var för att und­vi­ka ste­nar­na på mar­ken, har Sán­chez för­kla­rat sin spel­stil.

Fel om­kläd­nings­rum

Så hur går kam­pen för att bli störst i Chi­le? I lands­la­get lär han med åren slå fem år äld­re Clau­dio Bra­vos rekord över flest ­an­tal lands­kam­per (står på 119 var­de­ra nu). Mål­re­kor­det har han re­dan ta­git från Mar­ce­lo ­Sa­las med två måls mar­gi­nal.

– Förs­ta gång­en jag blev kal­lad till en lands­lags­sam­ling gick jag in i om­kläd­nings­rum­met med själv­för­tro­en­de, men märk­te att det var gans­ka tyst. Al­la tit­ta­de på mig som att de und­ra­de: ”Vem är det där?” Det dröj­de in­te länge för­rän jag märk­te att jag gått in i A-lands­la­gets om­kläd­nings­rum. Till slut kom ma­te­ri­a­la­ren och sa: ”Du ska nog va­ra i det and­ra om­kläd­nings­rum­met, med ung­doms­lands­la­get.” Jag har ald­rig skämts så myc­ket, be­rät­ta­de Sán­chez i sam­band med sin lands­lags­de­but. Kvar åter­står att er­öv­ra Europa och Eng­land med Man­ches­ter Uni­ted för att bli störst ge­nom ti­der­na. Mar­tin To­lén sport@af­ton­bla­det.se

Käl­lor: The Te­le­graph, I Lo­ve Chi­le, ESPN, La Ter­ce­ra, El Pais

Född: 19 de­cem­ber 1988. Na­tio­na­li­tet: Chi­le­na­re. Lands­kam­per och mål: 115/38. Klubb­kar­riär: Co­re­loa 2005– 2006 Udi­ne­se 2006– 2011 Co­lo-Co­lo (lån) 2006–2007 Ri­ver Pla­te (lån) 2007–2008 Bar­ce­lo­na 2011–2014 Arsenal 2014–2018 Man­ches­ter Uni­ted 2018– ALEX­IS...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.