HAR VISAT KRITIKERNA – ING­ET LAG JOBBAR HÅRDARE ÄN BURNLEY

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Det var många, in­te minst jag, som trod­de att Burnley skul­le få tufft ef­ter en som­mar där man för­lo­ra­de mitt­back­sjät­ten Mi­chael Ke­a­ne till Everton och an­fal­la­ren And­re Gray till Wat­ford. Dess­utom läm­na­de nyc­kel­spe­la­ren Ge­or­ge Boyd som in­te gavs nytt ­kon­trakt. Men Burnley har över­träf­fat al­la för­vänt­ning­ar ge­nom att fort­sät­ta på sin in­slag­na väg: Ett sam­man­svet­sat kol­lek­tiv som jobbar hårdare än nå­got an­nat lag i li­gan. Se­an Dyche har i ja­nu­a­ri ad­de­rat Aa­ron Len­non från Everton och ­Ge­or­gesKévin N’Kou­dou från Tottenham. Det var na­tur­ligt att klub­ben ­för­stärk­te of­fen­si­ven där man be­hö­ver fler spelare som de­lar på må­l­an­sva­ret. Len­non kan sä­kert bi­dra med ge­nom­brotts­för­må­ga, men kla­rar han och N’Kou­dou att ut­fö­ra Dyches in­struk­tio­ner i de­fen­si­ven? Det åter­står att se. Burnley lär be­hö­va för­be­re­da sig på att tap­pa för­svars­sen­sa­tio­nen Ja­mes Tar­kowski i som­mar.

PRE­MI­ER LEAGUE BURNLEY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.