LI­TE FÖR UNGT OCH LI­TE FÖR GAMMALT – UPP TILL BEVIS FÖR EVERTON

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

PRE­MI­ER LEAGUE EVERTON

Se­dan Everton sålt Ro­me­lu Luka­ku till Uni­ted gick man loss och häm­ta­de in Jor­dan Pick­ford, Hen­ry Ony­e­kuru, Da­vy Klaas­sen, Sandro Ra­mi­rez, Mi­chael Ke­a­ne, Way­ne Roo­ney och in­te minst Gyl­fi Si­gurds­son. Ro­nald Ko­e­man fick in­te ord­ning på man­ska­pet, Sam Al­lar­dy­ce tog över men ”Big Sam”-ef­fek­ten har av­ta­git. Un­der hös­ten sak­na­de man en stri­ker så nu har man lagt ut 27 mil­jo­ner pund på Cenk To­sun. Theo Wal­cott har häm­tats in från Arsenal för att bi­dra med den fart Everton sak­nat. To­sun ska an­pas­sa sig till en ny li­ga och Wal­cott har stag­ne­rat, men hit­tar de rätt kan det ge sy­ner­gi­er då bå­de Roo­ney och Si­gurds­son le­tat ef­ter rätt kom­ple­ment­spe­la­re. Det finns mer att ploc­ka ut, in­te minst då Yan­nick Bo­la­sie är till­ba­ka från ska­da. Myc­ket an­svar vi­lar på To­sun som bå­de ska gö­ra mål och bä­ra an­falls­lin­jen. Mitt­bac­ken Eli­aquim Man­ga­la blir ett vik­tigt till­skott då för­sva­ret svik­tat. På sikt be­hö­ver Everton åt­gär­da en trupp som i dag be­står av an­ting­en unga, oprö­va­de spelare el­ler spelare vars bäst fö­re-da­tum pas­se­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.