VAN DIJK-AFFÄREN ÄR BANBRYTANDE – MEN COU­TIN­HO BLIR SAKNAD

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 4

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

I fle­ra år har Li­ver­pool haft en su­pe­rof­fen­siv, men en de­fen­siv som stän­digt sla­git un­dan be­nen för klub­bens am­bi­tio­ner. Nu var klubbled­ning­en be­redd att åt­gär­da ­pro­ble­men så i kam­pen med Man­ches­ter Ci­ty och Chel­sea var det Li­ver­pool som la­de be­slag på Vir­gil van Dijk. En stor del av be­slu­tet hand­lar om drag­nings­kraf­ten hos Jür­gen Klopp som över­ty­ga­de spe­la­ren re­dan i som­ras. van Dijk läm­nar nu Sout­hamp­ton och kom­mer på sikt att gö­ra Li­ver­pool av­se­värt bätt­re, bå­de i luft­rum­met i eget straff­om­rå­de, men även i upp­spels­fa­sen. Han har re­dan gjort mål och visat sin far­lig­het of­fen­sivt. Affären är banbrytande för Li­ver­pool ef­tersom man be­ta­lat en re­kord­sum­ma. Dessvär­re kän­de sig klub­ben tving­a­de att säl­ja Cou­tin­ho till Bar­ce­lo­na i ja­nu­a­ri. Det man vun­nit de­fen­sivt har man för­lo­rat i kre­a­ti­vi­tet. Li­ver­pool har fort­fa­ran­de en fruk­tad frontt­rio, men mot lågt stå­en­de för­svar kom­mer Cou­tin­hos ma­gi att va­ra saknad.

PRE­MI­ER LEAGUE LI­VER­POOL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.