VET­TI­GA FÖR­STÄRK­NING­AR I EN KLUBB SOM MÅS­TE STOPPA LÄCKAGET

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

LA LI­GA DE­POR­TI­VO LA CORUNA

Ga­li­ci­er­na be­hö­ver helt en­kelt tä­ta till de­fen­si­ven. De­por­ti­vo de La Co­ruña läc­ker så till den mil­da grad att de är på väg att sjun­ka ner till and­ra­di­vi­sio­nen. Där­för får man slå fast att tryg­ge Ene­ko Bó­ve­da, spän­nan­de mål­vak­ten Mak­sim Ko­val och ru­ti­ne­ra­de lö­pa­ren Mi­chael Krohn-Deh­li är ospek­ta­ku­lä­ra men vet­ti­ga ny­för­värv. Dansken kan bli en vik­tig del i det de­fen­sivt cen­tre­ran­de tre­man­na­mitt­fält som trä­na­ren Christó­bal Par­ralo bör­jat spe­la med se­dan års­skif­tet. De­por har re­dan spar­kat en trä­na­re un­der sä­song­en (up­pen­bar­li­gen ut­an ef­fekt) men frå­gan är om Christó­bal Par­ralo häng­er kvar sär­skilt myc­ket läng­re. La­get har för­tviv­lat svårt att behålla led­ning­en i mat­cher på grund av det us­la för­svars­spe­let. Om in­te ny­för­vär­ven kan hjälpa till att sta­bi­li­se­ra den klas­sis­ka klub­ben ser vi De­por­ti­vo de La Co­ruña i Se­gun­da näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.