PÅ NORDÖSTRA FRONTEN IN­TET NYTT – DET ÄR HELT I SIN ORD­NING

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Små­brö­der­na till små­brö­der­na i Ka­ta­lo­ni­en har över­träf­fat Espa­nyol och par­ke­rar pre­cis i mit­ten av ta­bel­len. Det är in­te il­la av ett gäng ny­kom­ling­ar. Gi­ro­na är nu in­te vil­ka bort­kom­na de­bu­tan­ter som helst. Klub­ben ägs till 44 pro­cent av Man­ches­ter Ci­tys äga­re och res­ten in­ne­havs av en grupp som styrs av Pep Gu­ar­di­o­las bror­sa Pe­re. Bort­sett från en gynn­sam fi­nan­si­ell si­tu­a­tion har Gi­ro­na fått lå­na ett gäng av Ci­tys störs­ta ta­lang­er, där span­jo­ren och rap­pe hö­ger­ving­en Pablo Maf­feo över­ty­gat mest. Än­då är det själ­va kon­ti­nu­i­te­ten i la­get och star­tel­van som be­tytt all­ra mest. Trä­na­re Pablo Machín har be­hål­lit själ­va stom­men av det lag som sköt upp Gi­ro­na till La Li­ga. Det hårt ar­be­tan­de kol­lek­ti­vet är väl­or­ga­ni­se­ra­de i de­fen­si­ven och ovän­tat mo­di­ga i of­fen­si­ven, men har bort­sett från Lo­za­no in­te fått någ­ra spän­nan­de till­skott un­der vin­ter­fönst­ret. Och vem kan an­kla­ga led­ning­en för det? Det är ju som be­kant onö­digt att la­ga nå­got som in­te är sönd­rigt.

LA LI­GA GI­RO­NA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.