JÄMNGRÅTT & PASSIVT, ZI­DA­NE GÅR ALL IN PÅ NU­VA­RAN­DE TRUPP

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 1

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Vad har hänt med Re­al Madrid? Un­der Zi­nedi­ne Zi­da­ne har klub­ben bär­gat två ra­ka CL­tit­lar – nå­got som allt­så in­te ha­de hänt på näs­tan 60 år – och än­då känns allt jämngrått i den spans­ka hu­vud­sta­den. Knappt 20 po­äng bakom Bar­ce­lo­na är för­stås in­te ac­cep­ta­belt. Det är ka­ta­stro­falt och al­la and­ra trä­na­re än ”Zi­zou” ha­de fått fo­ten vid det här la­get. Frans­man­nen har för­stås för­tjä­nat för­tro­en­det och man kan för­stå att han och led­ning­en gått all in på det lag som do­mi­ne­rat ute i Europa de se­nas­te åren. Men i lju­set av de un­der­kän­da re­sul­ta­ten i li­gan har allt fler när­mat sig den för­bjud­na tan­ken: kanske har fle­ra av topp­spe­lar­na i la­get helt en­kelt pas­se­rat sin pe­ak? För­sva­ret är sar­gat och må­len fram­åt har si­nat. Men Zi­da­ne och pre­si­den­ten Flo­ren­ti­no Pé­rez har va­rit tyd­lig he­la vin­tern. Det var ute­slu­tet att Re­al Madrid skul­le vär­va nå­gon un­der ja­nu­a­ri­fönst­ret – den nu­va­ran­de spelar­trup­pen be­döms va­ra till­räck­ligt stark. Ing­en av Eu­ro­pas klub­bar har spen­de­rat fär­re eu­ros än Los Blan­cos det se­nas­te året. Kom­mer gi­gan­ter­na att straf­fas för pas­si­vi­te­ten?

LA LI­GA RE­AL MADRID

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.