VÄGRADE FLYTT OCH TYNGRE PENGASÄCK – BLEV KAPTEN

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Bo­log­na stä­da­de ur rätt re­jält i som­ras och har hål­lit sig rätt pas­si­va un­der vin­ter­fönst­ret. Men på den sista da­gen kun­de de in­te hål­la sig läng­re, ut­an häm­ta­de in Ne­huén Paz och Ric­car­do Or­soli­ni. En­da för­stärk­ning­en in­nan dess var ny­gam­le Ble­rim Dze­mai­li som kom­mit till­ba­ka ef­ter ett halv­års ut­lå­ning till ka­na­den­sis­ka Montre­al. Mitt­fäl­ta­ren har dock va­rit ska­dad un­der hös­ten och är in­te i form än­nu men har än­då gått di­rekt in i star­tel­van. Känns som det vas­sas­te för­vär­vet av dem tre. Mest upp­märk­sam­mad un­der fönst­ren var an­nars en över­gång som in­te blev av. Si­mo­ne Ver­di vägrade gå till topp­la­get Na­po­li, trots att Bo­log­na ac­cep­te­ras de­ras bud och han själv er­bjöds en tre gång­er så hög lön, ef­tersom han kän­de att han var skyl­dig klub­ben och fan­sen att stan­na sä­song­en ut. Mäk­ta im­po­pu­lärt i Ne­a­pel, men i Bo­log­na fick an­fal­la­ren di­rekt lag­kap­tens­bin­deln. Hyf­sat med spel­tid un­der hös­ten för klub­bens två svens­kar, men me­dan Filip He­lan­der har ett ba­stant grepp om en plats i mitt­för­sva­ret har Emil Krafth mer och mer fått sitt på bän­ken.

SE­RIE A BO­LOG­NA

Dze­mai­li kom­mer hem ef­ter sitt USA-även­tyr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.