STÖRS­TA DRA­MAT I FÖNST­RET HAND­LA­DE OM (O)VÄDRET

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 1

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Med tan­ke på Chi­e­vos form­kur­va (två po­äng på de åt­ta se­nas­te mat­cher­na) kun­de man ju tro att Ve­ro­na-klub­ben skul­le vär­va friskt i ja­nu­a­ri. Men dels är det här ing­en klubb som pa­nik­vär­var. Och dels får de till­ba­ka ska­da­de an­falls­es­set Ro­ber­to Ing­le­se la­gom tills fönst­ret stäng­er. Kan han fort­sät­ta som i hös­tas (sju mål på 19 mat­cher) kan han va­ra den som räd­dar kvar klub­ben i Se­rie A. Mer än så blir det dock in­te, Ing­le­se är ba­ra på lån från Na­po­li som köp­te ho­nom re­dan i som­ras. Ema­nu­e­le Gi­ac­che­ri­ni lå­na­des in på fönst­rets sista dag. Ru­ti­ne­rad pjäs, men ing­en frälsare. Störs­ta dra­mat i klub­ben un­der ja­nu­a­ri kom in­te på trans­fer­mark­na­den, el­ler när för­sva­ra­ren Fabri­zio Cac­ci­a­to­re blev ut­vi­sad mot Ju­ven­tus se­dan han hå­nat do­ma­ren. I stäl­let var det ru­ti­ne­ra­de mål­vak­ten Ste­fa­no Sor­ren­ti­no som ska­pa­de mest ru­bri­ker. Un­der vin­terup­pe­hål­let åk­te 38-åring­en på skid­se­mes­ter med sin fa­milj, men fast­na­de i en snö­storm som stäng­de ner de­ras ho­tell och tving­a­de dem att un­der la­vin­hot sova i si­na skid­klä­der, re­do att fly på någ­ra sekunder.

SE­RIE A CHIEVO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.