BÄTT­RE BREDD, MEN ING­ET AV NY­FÖR­VÄR­VEN KAN ENSAMT FRÄLSA

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Den störs­ta för­änd­ring­en kom re­dan in­nan vins­ter­fönst­ret öpp­na­de. Da­vi­de Ni­co­la av­gick som trä­na­re och in kom i stäl­let mål­vakts­le­gen­da­ren Wal­ter Zenga. Hans tränar­kar­riär har in­te va­rit li­ka fram­gångs­rik, men Cro­to­ne tog ris­ken, trots att han gått ut­an jobb i drygt ett år. Fy­ra ny­för­värv i ja­nu­a­ri, varav i al­la fall tre är köp­ta för att gå di­rekt in i star­tel­van. Det kan dock va­ra då­li­ga ny­he­ter för Cro­to­nes svensk, Mar­cus Roh­dén har va­rit på bän­ken se­dan Ah­mad Be­na­li kom till klub­ben. Ing­et av ny­för­vär­ven är dock av den klass att de en­sam­ma kan lyf­ta Cro­to­ne från den värs­ta bot­ten­sör­jan, men trup­pen har i al­la fall bred­dats. Och re­sul­ta­ten har för­bätt­rats, Cro­to­ne tog fy­ra vik­ti­ga po­äng i bot­ten­mö­te­na med Ve­ro­na och Cag­li­a­ri i ja­nu­a­ri. Än mer po­si­tivt för dem är att de i fjol vid den här tid­punk­ten låg be­tyd­ligt vär­re till, men då tack va­re en fin vår­sä­song lyc­ka­des kla­ra kon­trak­tet i den sista om­gång­en.

SE­RIE A CRO­TO­NE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.