DABO LÄR IN­TE RÄCKA FÖR ATT TYSTA KRITIKERNA I FLORENS

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 1

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Det är en tung sä­song i Florens, där re­sul­ta­ten i ja­nu­a­ri va­rit än­nu vär­re än ti­di­ga­re. Sup­port­rar­na brå­kar med ägar­fa­mil­jen Del­le Val­le, som i är­lig­he­tens namn ver­kar bry sig allt mind­re om sitt ti­di­ga­re så äls­ka­de Fi­o­ren­ti­na. Pla­ner­na för en ny sta­di­on finns där, men ett par klar­tec­ken ver­kar ald­rig kom­ma. Bry­an Dabo var ett sent köp och lär in­te räcka för att tysta kritikerna, det är först un­der hös­ten som han lyc­kats ta en plats i frans­ka bot­ten­la­get Saint Eti­en­ne och det lär in­te va­ra han som ska se till att vän­da på Fi­o­ren­ti­nas us­la re­sul­tatrad un­der vin­tern. Ett an­falls­byte i sista mi­nu­ten hann det ock­så med, Di­e­go Fal­ci­nel­li in, Khou­ma Ba­bacar ut (till Sas­su­o­lo). Trup­pens störs­ta frå­ge­tec­ken är Ric­car­do Sa­po­na­ra, det var in­te så många år se­dan han ut­sågs till den nye Kaká och köp­tes till Mi­lan. Sen fan­tas­tisk i Em­po­li. Men un­der ett och ett halvt år har han in­te fått ut nå­got alls i Fi­o­ren­ti­na. Oför­klar­ligt. Ny­sats­ning i Florens från Del­le Val­le-fa­mil­jen? El­ler nya äga­re på väg in? Nå­got mås­te ske.

SE­RIE A FI­O­REN­TI­NA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.