BREDDAT SNA­RA­RE ÄN FÖR­STÄRKT, DET BÖR ÄN­DÅ RÄCKA TILL CL

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

SE­RIE A LA­ZIO

Ba­ra ett ny­för­värv in i vin­ter, och även om Mar­tin Ca­ce­res är en duk­tig och er­fa­ren spelare så är det mer en trupp­bredd­ning än en rik­tig för­stärk­ning. La­zi­os trupp är re­dan så bra att det helt en­kelt in­te ska be­hö­vas någ­ra snab­ba vin­ter­för­värv. När ja­nu­a­ri över­går till feb­ru­a­ri är ock­så an­falls­stjär­nan Ci­ro Im­mo­bi­le till­ba­ka och just det är väl La­zi­os en­da svag­het. När Im­mo­bi­le nu va­rit ska­dad ett par mat­cher finns det ing­en i när­he­ten av hans klass som kan er­sät­ta. Rom­la­get rår in­te på Na­po­li och Ju­ven­tus, men bör ha go­da chan­ser att för­sva­ra sin Champions League-plats. Hös­tens fram­gång­ar har mesta­dels kom­mit ut­an hjälp från eta­ble­ra­de of­fen­si­va pjä­ser som Feli­pe An­der­son och Na­ni, kan den du­on kom­ma igång på all­var i vår så ökar bå­de kon­kur­ren­sen och Champions Le­a­gue­chan­ser­na yt­ter­li­ga­re. Som­ma­rens för­sälj­ning­ar av Bal­de Di­ao, Big­lia och Ho­edt bor­de ha ska­pat stör­re pro­blem för klub­ben, men and­ra spelare, som pånytt­föd­da ny­för­vär­vet Lucas Lei­va, har ta­git över de­ras rol­ler och mer där­till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.