VÄRV­NING­AR DET KNAP­PAST KOM­MER SKRI­VAS SPALTMETER

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

SE­RIE A SPAL

Fy­ra spelare in i ja­nu­a­ri för det bot­ten­tip­pa­de la­get. Cionek och Kur­tic har di­rekt ta­git en plats i star­tel­van, och Everton Luiz bör ock­så ha sla­git sig in där in­om kort. Har fram­för allt stärkt de­fen­si­ven i det här fönst­ret, men Jas­min Kur­tics of­fen­si­va kun­ska­per ska in­te bort­ses från. För­re Mal­mö-bac­ken Pa Ko­na­te har in­te fått myc­ket spel­tid i sin nya klubb. Två mat­cher i ita­li­ens­ka cu­pen har det bli­vit, varav han bistod med ett själv­mål i en av dem. Ny­kom­ling­en lig­ger an­nars där det för­vän­tats, får slåss i bot­ten he­la sä­song­en för att even­tu­ellt kla­ra kon­trak­tet. Störs­ta faj­ten just nu mel­lan Al­ber­to Pa­lo­schi och Mir­co An­tenuc­ci om vem som ska spe­la på topp. För­del An­tenuc­ci nu ef­ter att Pa­lo­schi va­rit or­di­na­rie un­der stör­re de­len av hös­ten. Snitt­ål­dern på Spals an­falls­upp­sätt­ning är för öv­rigt ing­et man sko­jar bort; An­tenuc­ci, 33, Mar­co Bor­ri­el­lo, 35 och Ser­gio Floc­ca­ri, 36, får Pa­lo­schi, 28, att se ut som en ung ta­lang i jäm­fö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.