HOPSYDD LÖS­NING SKA RÄD­DA AN­FAL­LET EF­TER AUBAMEYANGS EXIT

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Marc Bart­ra, Ömer Toprak och So­kra­tis i all ära. Dort­mund har in­te haft en rik­tigt sta­bil världs­back se­dan Mats Hum­mels läm­na­de. Per­son­li­gen tror jag myc­ket på värv­ning­en av Ma­nu­el Akan­ji. Av det lil­la jag sett av ho­nom så är det… lo­van­de. Schwei­za­ren har allt som behövs: läng­den, föt­ter­na och hu­vu­det (bå­de in­si­da och ­ut­si­da). En spe­lan­de mitt­back är pre­cis vad Dort­mund be­hö­ver, men det är in­te allt. Det störs­ta, gi­vet­vis, som hänt är än­då att Pi­er­re-Eme­rick Au­ba­mey­ang – en av värl­dens bäs­ta an­fal­la­re – läm­nar. In kom­mer i stäl­let Michy Bats­hu­ayi, en spelare som känns skräd­dar­sydd in i Dort­mund. La­get kom­mer in­te alls att ha sam­ma hot i dju­pet läng­re, men kan på ett an­nat sätt va­ri­e­ra sitt spel med läng­re upp­spel och med in­lägg. De fles­ta ­rap­por­ter ty­der på att Dort­mund in­te har nå­gon kö­pop­tion på lånet, så pri­o­ri­tet ett i som­mar blir en ny an­fal­la­re – om in­te Alex­an­der Isak är re­do att ax­la det an­sva­ret då.

BUN­DE­S­LI­GA BO­RUS­SIA DORT­MUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.