HAR FÅTT BEHÅLLA SPELAR­TRUP­PEN – STYRKAN SIT­TER I FÖR­SVA­RET

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

BUN­DE­S­LI­GA EINTRACHT FRANK­FURT

Hös­tens sto­ra suc­célag i Bun­de­s­li­ga är till och med och slåss om Europa-plat­ser. Frank­furt gjor­de ett väl­digt bra som­mar­föns­ter med värv­ning­ar som fal­lit väl­digt väl ut. La­gets sto­ra stjär­na, Se­basti­en Hal­ler, häm­ta­des från Utrecht re­dan i maj och har haft in­tres­se på sig från Eng­land un­der ja­nu­a­ri, men det blev ald­rig någon­ting kon­kret av det och det är vik­tigt för Frank­furt. Med sin sta­bi­la fem­backs­lin­je är la­get svårsla­get och har släppt in väl­digt få mål – men det blixt­rar säl­lan till fram­åt. Frans­man­nen Hal­ler har, trots Frank­furts snå­la målskörd, häng i skyt­te­li­ga­top­pen och fort­sät­ter att ta väl­digt sto­ra kliv. Ma­ri­jan Ca­var har häm­tats in från den bosnis­ka li­gan och han är ta­lang­full och kan på sikt bi­dra med kre­a­ti­vi­tet – men kom­mer att in­le­da i klub­bens ju­ni­or­lag. ­Ska­de­mäs­sigt har det ock­så sett oför­skämt bra ut och man har in­te sålt nå­gon spelare för­u­tom över­flö­di­ga Slo­bo­dan Me­do­je­vic, som läm­nar gra­tis för spel i 2. Bun­de­s­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.