DE­FEN­SI­VEN KOM­MER FORT­SATT VA­RA STÖRS­TA PRO­BLE­MET...

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Den unge an­fal­la­ren Lucas Hö­ler har vär­vats in från 2. Bun­de­s­li­ga och har, un­der in­led­ning­en av vå­ren, gått di­rekt in i star­tel­van. Lång, stark och en bra fot – men ut­ö­ver ho­nom har Frei­burg va­rit väl­digt lug­na på mark­na­den. Unge Mo­ha­med Drä­ger har un­der vin­tern flyt­tat upp från klub­bens andra­lag. 21-åring­en är en spelare för fram­ti­den men har re­dan fått hop­pa in i ett an­tal mat­cher. Dess­utom har Gae­tan Buss­mann lå­nats in från Mainz. An­nars då? Ry­an Kent var på lån från Li­ver­pool un­der hös­ten men gjor­de ba­ra en match från start och den unge yt­tern Umut Bu­lut är såld till Braunschweig. Med and­ra ord: Inga stör­re för­lus­ter. Frei­burg var ny­kom­ling i fjol och kom då sjua. I år hand­lar det sna­ra­re om att eta­ble­ra sig, vil­ket man hit­tills gjort bra. Fram­åt lig­ger myc­ket på att Pe­ter­sen ska gö­ra mål, vil­ket han of­ta gör – men la­gets sto­ra pro­blem är de­fen­si­ven. Frei­burg släp­per in för myc­ket mål för att avan­ce­ra i ta­bel­len och någon­ting för att sta­bi­li­se­ra det ha­de behövts un­der vin­ter­fönst­ret.

BUN­DE­S­LI­GA FREI­BURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.