DET SER OKEJ UTH NU, MEN SVÅRAST BLIR DET ÄN­DÅ I SOM­MAR

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Om vi bör­jar med det po­si­ti­va: La­gets störs­ta stjär­na, unge trä­na­ren Ju­li­an Na­gels­mann, är kvar åt­minsto­ne ett tag till. Kapten och tro­tjä­na­re Ke­vin Vogt fort­sät­ter att växa och Ser­ge Gna­bry har ju ett halv­år kvar på sitt lån. Stan­nar det där? Det ekar li­te tomt högst upp ef­ter att Sandro Wag­ner lämnat för Bay­ern, men an­nars har Hof­fen­heim kla­rat sig un­dan för­sälj­ning­ar un­der vin­tern. Wag­ner har gett Hof­fen­heim myc­ket, in­te ba­ra mål. Han var en upp­spels­punkt och en an­fal­la­re skräd­dar­sydd för hur Na­gels­mann och hans Hof­fen­heim vill spe­la fot­boll. Nu ställs hop­pet till Mark Uth och det är in­te rik­tigt sam­ma sak. 26-åring­en är i mi­na ögon nå­got un­derskat­tad och be­sit­ter många fi­na egen­ska­per, men sär­skilt lång och stark är han in­te. Där tving­as Hof­fen­heim stäl­la om sitt spel li­te. Ut­ma­ning­ar­na lär dock kom­ma i som­mar. Då åter­vän­der Ser­ge Gna­bry till Bay­ern Mün­chen, Ke­vin Vogt lär ha an­bud, mål­vakt Bau­mann bor­de få er­bju­dan­den från stör­re klub­bar – och Ju­li­an Na­gels­mann är Eu­ro­pas kanske mest ef­ter­trak­ta­de trä­na­re. Fram tills dess: Sta­bi­la tre plus.

BUN­DE­S­LI­GA HOF­FEN­HEIM

Hof­fen­heims ef­ter­trak­ta­de trä­na­re Ju­li­an Na­gels­mann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.