AN­FALL BÄS­TA FÖR­SVAR? CHANS­NING SOM KAN GÅ HUR SOM HELST

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Bra job­bat av Mainz an­fal­la­re Yos­hi­no­ri Mu­to som le­der den in­ter­na skyt­te­li­gan i täm­li­gen över­läg­sen stil med sex full­träf­far. Säm­re job­bat av res­te­ran­de lagdelar som bi­dra­git till att Mainz släppt in flest mål av samtliga i Bun­de­s­li­ga i år. Någ­ra för­svars­för­stärk­ning­ar un­der ja­nu­a­ri­fönst­ret? In­te en en­da. Ant­ho­ny Ujah är till­ba­ka i Bun­de­s­li­ga, vil­ket på sätt och vis är fint. Ni­ge­ri­a­nen spen­de­ra­de sju år i den tys­ka högs­ta­li­gan, varav tre i Mainz, och är nu allt­så till­ba­ka ef­ter två år i Ki­na. Han kan gö­ra mål och kom­mer in­te be­hö­va lång tid att ac­kli­ma­ti­se­ra sig, men det är in­te där Mainz pri­o­ri­te­ring­ar bör va­ra, men det är sam­ti­digt en bil­lig och nå­gorlun­da trygg värv­ning. Ni­gel de Jong har vär­vats in ock­så. Han är in­te vad han en gång var, men får han va­ra ska­de­fri (och om han kan hål­la mo­ra­len up­pe) så kan han va­ra vik­tig de­fen­sivt på ett mitt­fält. Det känns dock som en chans­ning som kan fal­la åt vil­ket håll som helst, och jag gis­sar på att de Jong, som kom­mer från MLS och se­nast tur­kis­ka li­gan, in­te spe­lar gra­tis.

BUN­DE­S­LI­GA MAINZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.