FRIEDL OCH FRÖJD? NJA, DET SKUL­LE BE­HÖ­VAS NÅ­GOT EX­TRA

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 1

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Visst, Mar­co Friedl är en bra och myc­ket, myc­ket lo­van­de för­sva­ra­re. Men är han vad ett su­perkri­san­de Wer­der Bre­men be­hö­ver? Bay­ern Mün­chen-lånet är Bre­mens en­da värv­ning, och med tan­ke på ta­bell­po­si­tion känns det nå­gorlun­da märk­ligt. De­fen­si­ven är dess­utom in­te Wer­der Bre­mens störs­ta pro­blem, den fun­ge­rar sna­ra­re bra, och la­get är svårt att bry­ta ner. Fram­åt går det dock of­tast väl­digt trögt. Myc­ket går via la­gets bäs­ta of­fen­si­va spelare, Max Kru­se, som dock of­tast är för en­sam. Bakom ho­nom är tan­ken att spelare som Zlat­ko Ju­nu­zo­vic och Tho­mas De­la­ney ska fyl­la på, men det är någon­ting som in­te rik­tigt fun­ge­rar när Bre­men spe­lar an­falls­fot­boll. Det skul­le be­hö­vas nå­got ex­tra. En an­fal­la­re, en kre­a­tiv mitt­fälts­pjäs – egent­li­gen vad som helst. Ett av la­gets få ut­rops­tec­ken un­der hös­ten, vil­ket är ex­tra gläd­jan­de ur ett svenskt per­spek­tiv, har va­rit Lud­wig Au­gus­tins­son. Yt­ter­bac­ken fort­sät­ter att växa he­la ti­den och har un­der vin­tern ryk­tats till stor­klub­bar som Mi­lan och Ben­fi­ca.

BUN­DE­S­LI­GA WER­DER BRE­MEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.