IN­TER

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Den nya sats­ning­en har för­vand­lat In­ter till en Champions Le­a­gu­e­kan­di­dat men ock­så gjort klub­ben sår­bar eko­no­miskt. Pre­stigekö­pen João Mário och Gabri­el Bar­bo­sa (som till­sam­mans på­stås ha kostat om­kring 680 mil­jo­ner kro­nor så sent som 2016) lå­na­des nu bå­da ut sam­ti­digt som nya peng­ar till för­stärk­ning­ar sak­nas. Som ny­för­värv hop­pa­des In­ter än­då få lå­na hem Ja­vi­er Pas­to­re till Se­rie A igen vil­ket onek­li­gen ha­de va­rit en in­tres­sant för­stärk­ning men fick nöja sig med Bar­ce­lo­na-jo­kern Ra­fin­ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.