Vår­berg C sålt – för fem­te gång­en

Vår­bergs centrum har sålts för 175 mil­jo­ner kro­nor till en lo­kal pri­vat fas­tig­hets­ak­tör. Men vem som tar över cent­ru­met vill säl­ja­ren Ago­ra in­te av­slö­ja.

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Jonas Go­sen­de Grön­vik Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

För­sälj­ning­en är en myc­ket bra af­fär för Ago­ra.

I press­med­de­lan­det skri­ver Vår­berg cent­rums äga­re Ago­ra att cent­ru­met ska säl­jas för 175 mil­jo­ner kro­nor till en ”lo­kal pri­vat fas­tig­hets­ak­tör”.

– Vi har ut­veck­lat fas­tig­he­ten och gjort den at­trak­tiv ge­nom att bred­da ut­bu­det och ad­de­ra mer ser­vice, vård och ett gym. Un­der vå­ra år som äga­re har vi stärkt cent­ru­mets po­si­tion som den lo­ka­la mö­tes­plat­sen i Vår­berg, sä­ger Ag­ne­ta Se­ger­ham­mar, t.f. vd Ago­ra, i ett press­med­de­lan­de.

När SkärholmenDirekt når Ag­ne­ta Se­ger­ham­mar vill hon än­nu in­te upp­ge vem den nya äga­ren är.

En­ligt Ago­ra är tomträt­ten bok­förd till 160 mil­jo­ner kro­nor.

– För­sälj­ning­en är en myc­ket bra af­fär för Ago­ra och lig­ger i lin­je med de över­gri­pan­de stra­te­gi­er­na, att fo­ku­se­ra på centralt be­läg­na plat­ser, fort­sät­ter Ag­ne­ta Se­ger­ham­mar i press­med­de­lan­det.

Ägar­na har kom­mit och gått i Vår­berg ge­nom åren. Den nya äga­ren blir den fem­te äga­ren se­dan 2011.

Sten­dör­ren ha­de sto­ra pla­ner men sen sål­des cent­ru­met igen, till D. Car­ne­gie & Co. De var mest in­tres­se­ra­de av bo­stä­der och sål­de så små­ning­om själ­va cent­rum­fas­tig­he­ten till Ago­ra i ju­ni 2015. Ago­ra har i sin tur ve­lat säl­ja och sökt ef­ter en kö­pa­re se­dan au­gusti 2017.

Spe­ku­le­ras

SkärholmenDirekt har vid ett fler­tal till­fäl­len sökt Ago­ra för att få ve­ta mer om af­fä­ren och vem den nya äga­ren är, ut­an re­sul­tat.

På nä­tet spe­ku­le­ras det friskt i vem det kan va­ra. Ett namn som fö­reslås av en lä­sa­re är den kon­tro­ver­si­el­le ”su­pe­rent­re­pre­nö­ren” LeifIvan Karls­son, som ti­di­ga­re äg­de Sät­ra centrum.

Men det är det in­te.

– Nej det är in­te jag. Men jag kan sä­ga så här: jag har va­rit spe­ku­lant på det för en sju år se­dan och var där och tit­ta­de på det. Men det kän­des helt fel, så jag stod över då och jag står över nu ock­så, sä­ger han.

”För kost­samt”

An­led­ning­en är att han då såg för många pro­blem med fas­tig­he­ten, sä­ger han.

– Mitt mål är all­tid att för­äd­la, som jag gjor­de med Sät­ra centrum som blev ett fan­tas­tiskt centrum un­der min tid. Men med Vår­berg centrum var det för många fak­to­rer som skul­le bli för kost­sam­ma att åt­gär­da. Men nå­gon ska väl lyc­kas med Vår­berg.

FOTO: SA­RA RINGSTRÖM

SÅLT. Ef­ter att den då­va­ran­de cent­rumä­ga­ren gick i kon­kurs 2011 var det till slut Sten­dör­ren som, ef­ter många tu­rer, blev äga­re till Vår­bergs centrum. Se­dan dess har D. Car­ne­gie & Co. och se­nast Ago­ra ägt cent­ru­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.