SPRING IN VÅ­REN

Ons­da­gar i Sätra­dals­par­ken trä­nar kvinnor gra­tis till­sam­mans. Må­let? Skär­holmslop­pet den 19 maj!

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Text: Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus | Foto: Claudio Britos

– Tänk att ni är som en seg­way! Står man rakt är man par­ke­rad, det är först när man lu­tar sig fram som får fart!

Vår­so­len strå­lar över Sätra­dals­par­ken me­dan coachen An­ne Bro­lén ger si­na bäs­ta tips i löp­tek­nik. Var­je ons­dag fram till Skär­holmslop­pet den 19 maj hål­ler hon till­sam­mans med Lö­para­ka­de­min öpp­na trä­ning­ar för kvinnor här.

Och fle­ra har dykt upp vid det ro­sa kvin­no­gym­met i par­ken. En av dem är Sätra­bon Mag­da­le­na Kar­ne­bäck.

– Jag an­mäl­de he­la fa­mil­jen till lop­pet, mig själv min man och vår tvåå­ri­ga dot­ter! Sen såg jag af­fi­scher­na om att det var gra­tis träning här och kom hit. Jag har ald­rig tänkt så myc­ket på tek­nik när jag sprung­it ti­di­ga­re och här i Sät­ra finns in­te så myc­ket and­ra möj­lig­he­ter till träning, så det här är per­fekt, sä­ger hon.

Ka­rin Al-Ri­faie, som är med på sin and­ra träning, hål­ler med.

– Jag bor här i om­rå­det och tyc­ker att det är trev­ligt att träf­fa nya män­ni­skor, så det var där­för jag ställ­de upp. Och kanske spring­er jag Skär­holmslop­pet ef­ter det här. Det be­ror li­te på hur myc­ket ång­an sti­ger och hur bra kon­di­tio­nen blir, sä­ger hon.

Stort in­tres­se

I år är Skär­holmslop­pet gra­tis för al­la att stäl­la upp i. Och in­tres­set för att stäl­la upp är stort, sä­ger Linn Jans­son, coach och pro­jekt­le­da­re från Lö­para­ka­de­min.

– Vi har fler an­mäl­da än nå­gon­sin, trots att Gö­te­borgsvar­vet är sam­ma helg!

Ti­di­ga­re år har de bland an­nat trä­nat so­ma­lis­ka mam­mor i Skär­hol­men in­för lop­pet. I år vil­le de öpp­na upp för fler.

– Vi tänk­te att nu när lop­pet är gra­tis för al­la har vi sänkt vis­sa trösklar. Men det hand­lar ock­så om möj­lig­he­ten att för­be­re­da sig, har man ald­rig sprung­it för­ut är det svårt att kli­va över den trös­keln och kom­ma igång, sä­ger hon.

Att det blev en trä­nings­grupp för ba­ra kvinnor i år var mest en till­fäl­lig­het.

– Men det här blir ett sätt att få fler kvinnor att kän­na sig tryg­ga att rö­ra sig och ta plats i den här mil­jön. Men i fram­ti­den hop­pas vi kun­na gö­ra mer sånt här, kanske med en grupp för ba­ra män, där de får ut­ma­na mansnor­mer och vå­ga va­ra ny­bör­ja­re, sä­ger Linn Jans­son.

– He­ja tje­jer!, ro­par en äld­re dam som går för­bi trä­ning­en med hän­der­na ful­la av kas­sar och be­rät­tar att hon gär­na skul­le vil­ja va­ra med. Men det är svårt att hin­na.

Men grup­pen har vux­it se­dan de bör­ja­de. Vis­sa tar med sig en kom­pis. And­ra ser dem springa och kom­mer näs­ta gång.

Tänk att ni är som en seg­way! Står man rakt är man par­ke­rad, det är först när man lu­tar sig fram som får fart!

Rai­li Laam­ra­ni, som var­je år har ställt upp som funk­tio­när­s­an­sva­rig i Skär­holmslop­pet, är ock­så med och trä­nar. Hon tyc­ker att sån här verk­sam­het bor­de fin­nas i al­la stads­de­lar i sta­den.

– El­ler nej, det bor­de fin­nas över­allt, i he­la Sve­ri­ge! Gra­tis träning, som al­la har möj­lig­het att del­ta i oav­sett ni­vå, det är ju ba­ra helt fan­tas­tiskt.

Hon har va­rit ak­tiv länge i Skär­hol­mens id­rotts­liv och mär­ker att det är svårt att få med tje­jer på id­rotts­tå­get.

– Jag tror många un­derskat­tar häl­so­för­de­lar­na med träning och det hand­lar myc­ket om tra­di­tio­ner. Jag tror att om man får med sig mam­mor­na, de är ju of­tast kung­en i hu­set, skul­le man få med sig tje­jer­na ock­så. Så fler mam­mor bor­de kom­ma hit och springa!

Jag tror att om man får med sig mam­mor­na, de är ju of­tast kung­en i hu­set, skul­le man få med sig tje­jer­na ock­så.

VAR­FÖR SPRINGA? ”Det är en­kelt, kul och man kan gö­ra det över­allt. Så det är ju en av de bäs­ta mo­tions­for­mer­na”, sä­ger Rai­li Laam­ra­ni, som har bör­jat trä­na på Lö­para­ka­de­mins trä­nings­grupp för kvinnor i Sät­ra.

VIK­TIGT MED BALANSEN. ”När man spring­er är all­tid ett ben i luf­ten, så man mås­te ha bra ba­lans. Kän­ner ni att det brän­ner i fot­le­der­na? Bra!”, coachar An­ne Bro­lén.

FLER BLIR PEPP. Sätra­bon Kristi­na Heim­dahl stan­nar upp när hon går för­bi trä­ning­en. ”Jag bor här och vill verk­li­gen bör­ja springa, så det här är per­fekt”, sä­ger hon och lo­var att dy­ka upp näs­ta ons­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.