Sko­la i chock ef­ter nya bi­drags­reg­ler

Bi­drags­djung­el och nya räk­ne­sätt slår hårt – kan tvinga till ned­skär­ning­ar Sko­lor i ut­sat­ta om­rå­den ska få mer peng­ar för att jäm­na ut skill­na­der­na. Men sy­ste­met är en djung­el. För Lill­holms­sko­lan blev den se­nas­te bud­ge­ten ett chock­be­sked. – Vi fick 2,5

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

Sko­lor i ut­sat­ta om­rå­den får ex­tra­peng­ar för att öka jäm­lik­he­ten mel­lan Stock­holms sko­lor. Men i år har fle­ra bi­drag gjorts om. Re­slu­ta­tet blev en chock för Lill­holms­sko­lans rek­tor.

Den eko­no­mis­ka fram­ti­den såg ljus ut för Lill­holms­sko­lan för­ra året. De fick 1,8 mil­jo­ner kro­nor ex­tra i sin bud­get, som en av 16 ut­val­da sko­lor i Stock­holm som fick de­la på ett stats­bi­drag för ökad jäm­lik­het.

– Vi age­ra­de ef­ter det, an­ställ­de fler per­so­ner och an­vän­de ock­så en del av peng­ar­na till di­gi­ta­li­se­ring – al­la ele­ver i års­kurs 4-8 har nu en Ipad att job­ba med, be­rät­tar An­ni­ka Hälls­son, rek­tor på Lill­holms­sko­lan.

Men när An­ni­ka Hälls­son såg årets bud­get fick hon en chock.

– Döm om min för­vå­ning när vi fick mind­re peng­ar i stäl­let. Jag blev helt för­skräckt, trod­de att nå­got bli­vit fel. För­ra året fick vi 1,8 mil­jo­ner i ex­trastöd och trod­de att vi skul­le få minst 2 mil­jo­ner i år. I stäl­let fick vi runt 2,5 mil­jo­ner mind­re än vi räk­nat med, sä­ger hon.

Nya sätt att räk­na

Men hur har det bli­vit så här? Skär­hol­mens grund­sko­le­chef Bo An­ders­son, som ock­så ha­de räk­nat med att Lill­holms­sko­lan skul­le få mer peng­ar, be­skri­ver det som ”en se­rie olyckliga omständigheter”.

En an­led­ning är att fler sko­lor i sta­den har bör­jat ta emot ny­an­län­da ele­ver, nå­got som gör att fler ock­så mås­te de­la på den pott ex­tra­peng­ar som sta­den de­lar ut för att jäm­na ut so­cio­e­ko­no­mis­ka skill­na­der.

Sy­ste­met för hur sko­lor­na er­sätts för de ny­an­län­da elev- er­na har dess­utom gjorts om – i stäl­let för ett fast be­lopp är det ele­vens ålder och skol­bak­grund som av­gör hur myc­ket peng­ar sko­lan får. En hög­sta­di­e­e­lev som in­te kan lä­sa = mer klirr i kas­san för sko­lan.

– Det är för att det ska bli mer rätt­vist, det ska in­te va­ra en för­lust­af­fär för sko­lan att ta emot en ny­an­länd elev, sä­ger Ma­lin Eriks­son, eko­no­mi­chef på ut­bild­nings­för­valt­ning­en.

Tun­nas ut

Men vad hän­de med de stat­li­ga ex­tra­peng­ar­na, som skul­le gå till sko­lor i ut­sat­ta om­rå­den? I stäl­let för en punktin­sats för de 16 sko­lor­na som val­des ut för­ra året har sta­den i år ba­kat in dem det so­cio­e­ko­no­mis­ka tilläg­get.

Det kan bli så il­la att vi mås­te dra ner på per­so­nal, men vi ska för­sö­ka und­vi­ka det.

Bra för till ex­em­pel Sö­der­holms­sko­lan i Vår­berg, som an­nars in­te skul­le få ta del av dem. Men ett hårt slag för Lill­holms­sko­lan som ha­de räk­nat med att få mer.

– Vi har tänkt ett varv till kring det här och peng­ar­na kan in­te an­vän­das på det sät­tet som först be­stäm­des. Den kom­mu­ni­ka­tio­nen har in­te va­rit klock­ren för sko­lor­na. Vi bor­de ha va­rit tyd­li­ga­re och det kan jag ba­ra be­kla­ga, sä­ger Ma­lin Eriks­son.

Bå­de hon och Bo An­ders­son sä­ger att det har va­rit gans­ka oklart hur stats­bi­dra­get för ökad jäm­lik­het och det kom­man­de stats­bi­dra­get för ökad lik­vär­dig­het som re­ge­ring­en be­slu­tat om ska an­vän­das.

– Som det är nu, när peng­ar­na ba­kats in, får till ex­em- pel sko­lor i Brom­ma del av dem, tvärte­mot stats­mak­ter­nas in­ten­tio­ner. Det är bra att fler sko­lor kan få dem, men till näs­ta år mås­te vi se till att peng­ar­na fak­tiskt går till sko­lor som be­fin­ner sig i de svå­ras­te om­rå­de­na, sä­ger Bo An­ders­son.

Mås­te dra ned

Tills dess be­fin­ner sig Lill­holms­sko­lan i en svår eko­no­misk sits, sä­ger An­ni­ka Hälls­son.

– Vi mås­te gö­ra ned­drag­ning­ar. Vi kan in­te åter­be­sät­ta tjäns­ter, när an­ställ­da till ex­em­pel går i pen­sion. Det kan bli så il­la att vi mås­te dra ner på per­so­nal, men vi ska för­sö­ka und­vi­ka det, sä­ger An­ni­ka Hälls­son.

Hur på­ver­kas ele­ver­na?

– Det är klart att de kom- mer på­ver­kas. Vi kom­mer så klart för­sö­ka lind­ra ef­fek­ter­na, men det kom­mer va­ra fär­re vux­na på sko­lan än det har va­rit i år.

En djung­el

Skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) är kri­tisk till det snå­ri­ga stats­bi­drags­sy­ste­met.

– Det är en djung­el. Stats­bi­dra­gen är många, fun­ge­rar på oli­ka sätt och har krång­li­ga reg­ler och i den här sko­lans fall har de miss­för­ståtts. Det går in­te att kland­ra lo­ka­la rek­to­rer, för det är verk­li­gen en snår­skog. Men Lill­holms­sko­lan får gott stöd från ut­bild­nings­för­valt­ning­en och själv­klart ska vi se till att inga ele­ver drab­bas.

LILL­HOLMS­SKO­LAN. Sko­lan i Vår­berg ha­de räk­nat med mer peng­ar i år – i stäl­let fick de mind­re.

FOTO: SA­RA RINGSTRÖM

FOTO: MAG­NUS SELANDER

SKOLBORARRÅDET. Ol­le Bu­rell (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.